Dokument archiwalny
informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 5.05.2015 r.

Informacja

dotycząca wyniku przetargu ustnego ograniczonego

 

 

 

W dniu 5 maja 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzony został przetarg ustny ograniczony, do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 717/5 o powierzchni 0,0002 ha oraz działki nr 717/6 o powierzchni 0,0103, położonej w obrębie 49, jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Malborskiej, objętej KW KR1P/00205710/2. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kategorii zagospodarowania o symbolu MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 35 500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami). Wadium w kwocie 4 000,00zł (słownie: czterech tysięcy złotych) w ustalonym terminie nikt nie wpłacił i nie przystąpił do przetargu. Z uwagi na powyższe przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 13 maja 2015 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2015-05-14
Data publikacji:
2015-05-14
Data aktualizacji:
2015-05-14