Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.


 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

 WS-06.6540.31.2015.AM

Kraków, dnia 13 maja 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. – cyt. dalej jako K.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.31.2015.AM z dnia 13 maja 2015 r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie planowanej inwestycji: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. na działkach nr: 278/1, 191/9, 236/28, 203/6, 203/9, 203/33, 236/14, 236/16, 260, 259, 270, 261/4, 261/3, 236/19, 236/43, 180/7, 180/18, 179/12, 178/6, 176/11, 174/20, 174/9, 174/7, 173/7 obręb 104 Podgórze dla trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Agatowej w Krakowie”, które będą wykonywane w granicach działek nr: 260, 259, 261/4, 261/3, 176/11 obr. 104 Podgórze.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "ŚNIEŻKA", ul. Opalowa 2, 30-798 Kraków.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 406) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14 maja 2015 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2015-05-14
Data publikacji:
2015-05-14
Data aktualizacji:
2015-05-14