Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU – 02-1.6733.89.2015.WKA Kraków, dnia 29.04.2015

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamia się, iż

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa ul. Rydla wraz z ul. Radzikowskiego i ul. Głowackiego oraz budowa wiaduktu kolejowego – część poza terenem zamkniętym w km 66,685 linii kolejowej na działkach nr 522/3, 474/1, 580, 584, 586, 585, 5/7, 3/3, 3/6, 3/7, 3/8 obr.3 Krowodrza, 828/1, 928, 827, 927, 926, 925, 942, 811/2, 771/3, 933, 770, 576/5 obr.41 Krowodrza przy ul. Rydla, Radzikowskiego i Głowackiego w Krakowie”, w ramach projektu „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15”, stanowiącego część inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133)”

 

prowadzonej na wniosek: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Roberta Łopusiaka

 

w dniu 29.04.2015r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/6733/157/2015 o umorzeniu postępowania.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 stanowisko nr 2 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.- wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

 

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-04-29
Data publikacji:
2015-04-29
Data aktualizacji:
2015-04-29