Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT 2015

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego ( w trybie wspierania realizacji zadania publicznego).

 

Termin składania ofert na realizację wskazanych zadań publicznych upływa z dniem 12 maja 2015 r. o godz. 15:30.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (są one wymienione we wzorze formularza oferty) należy składać w zaklejonych kopertach wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Szczegółowe informacje - ogłoszenie konkursu ofert

 

 

Załaczniki:

 

1. Oferta

2. Sprawozdanie

3. Karta oceny formalnej

4. Karta oceny merytorycznej

5. Skala punktacji

6. Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej

7. Zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej

8. Oświadczenie o braku konfliktu interesów w stosunku do oferentów

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2015-04-20
Data publikacji:
2015-04-20
Data aktualizacji:
2015-04-20