Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.32.2014.BUR

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 11.03.2015 r., została wydana decyzja nr 3/4/2014, znak: AU-01-2.6740.4.32.2014.BUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowa ul. Turonia (drogi gminnej klasy D – dojazdowa) w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji ul. Strąkowa 2 w km 0+000,00 do km 0+016,71 wraz z przebudową sieci teletechnicznej (km 0+003,15 do km0+011,20), przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej (km 0+006,00 do km0+035,50) oraz przebudową skrzyżowania ul. Turonia z ul. Strąkową (drogą gminna klasy L – lokalna)

- na części działek ewidencyjnych nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję): 235/3 (235/5), 235/4, 242/4 (242/7), 297/2, 297/3, 298/3, 298/9 położonych w obr. 31 j. ew. Kraków – Podgórze.”

 

Decyzją nr 3/4/2015 zezwolono na realizację drogi na ww. działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 31:

1. Działka nr 242/4 objęta KR1P/00016307/2 o pow. 0,0088 ha, dzieli się na działki nr:

• 242/7 o pow. 0,00019 ha – pod drogę

• 242/8 o pow. 0,0069 ha – dotychczasowe władanie

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 31:

2. Działka nr 235/3 objęta KR1P/00284396/1 o pow. 0,0310 ha, dzieli się na działki nr:

• 235/5 o pow. 0,0020 ha – pod drogę

• 235/6 o pow. 0,0290 ha – dotychczasowe władanie

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 3/4/2015, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-03-19
Data publikacji:
2015-03-19
Data aktualizacji:
2015-03-19