Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.13.2014

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

 

 

Na podstawie art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że od decyzji Starosty Wielickiego z dnia 29.01.2015 r. znak: BGN.6740.1.13.2014 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Korbutowej, fragmentu ul. Złotej, skrzyżowania z ul. Podłącze wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, przebudową i budową chodnika, oświetleniem ulicznym i przebudową kolidującego uzbrojenia”. zostało złożone odwołanie przez stronę postępowania.

 

Wobec powyższego odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody Małopolskiego celem rozpatrzenia.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-03-19
Data publikacji:
2015-03-19
Data aktualizacji:
2015-03-19