Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.1.141.2014.MP

 


OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 20.10.2014r., wnioskodawca F&F Investments Sp. z o.o. S.K.A. (ul. Grzegórzecka 21, 31-352 Kraków), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa i przekładka magistrali ciepłowniczej w rejonie alei Kijowskiej i ul. Mazowieckiej

w Krakowie" - zlokalizowana na działkach 42/9, 44/4, 44/7, 60/3, 61/2, 60/5, 60/14, 61/3, 62, 399, 402 obr 46 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 504 od poniedziałku do piątku w godzinach: 740 -1530.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04 marca 2015r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2015-03-04
Data publikacji:
2015-03-04
Data aktualizacji:
2015-03-04