Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17.02.2015

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 17 lutego 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

 

 

 

 

1. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 61/39 o powierzchni 0,0754 ha oraz udziału wynoszącego ½ części działki oznaczonej nr 61/39 o powierzchni 0,0042 ha, położonej w obrębie 87, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Księdza Maja, objętej KW KR1P/00145093/1. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice – Zachód”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej – 1MN. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 117 950,00 zł brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Wadium w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 119 130,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 22 276,34 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalono Pana Krzysztofa Woźniaka.

 

 

 

 

2. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/7 o powierzchni 0,0647 ha, położonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego, objętej KW KR1P/00217583/9. Obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/3528/09 z dnia 27.11.2009 r. zgodnie z którą działka nr 85/7 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Decyzja jest ostateczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 162 500,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w tym 23% podatku VAT. Wadium w kwocie 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) wpłaciła 1 osoba, która została zakwalifikowana do udziału w przetargu i umieszczona na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 164 130,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści złotych) w tym 23% podatku VAT w kwocie 30 690,98 zł W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalono Pana Jerzego Kruka.

 

 

 

3. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/8 o powierzchni 0,0641 ha, położonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego, objętej KW KR1P/00217583/9. Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr AU-2/6730.2/2235/2012 z dnia 26.09.2012r., zgodnie z którą działka nr 85/8 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Decyzja jest ostateczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 161 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w tym 23% podatku VAT. Wadium w kwocie 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysiące złotych) wpłaciła 1 osoba, która została zakwalifikowana do udziału w przetargu i umieszczona na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 162 610,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć złotych) w tym 23% podatku VAT w kwocie 30 406,75 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalono Pana Jerzego Kruka.

 

 

 

 

Ponadto przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

 

 

 

4. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/9 o powierzchni 0,0829 ha, położonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego, objętej KW KR1P/00217583/9. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy Nr AU-2/6730.2/2235/2012 z dnia 26.09.2012r., zgodnie z którą działka nr 85/9 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Decyzja jest ostateczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 208 000,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych) w tym 23% podatku VAT.

5. lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr U3 o powierzchni użytkowej 16,37 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Centrum A Nr 11 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 września 2103r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 6 o powierzchni 0.1168 ha, położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078101/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 7 039,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych), w tym cena lokalu użytkowego wynosiła 5 350,00 zł, a cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosiła 1 689,00 zł.

 

 

 

6. garażu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 7 położonego w zespole garaży przy ul. Zakopiańskiej o powierzchni użytkowej 16,86 m2 wraz z udziałem wynoszącym 10/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych nr 628/7 o powierzchni 0,0639 ha oraz nr 628/9 o powierzchni 0,0804ha, położona w obrębie 33, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00216353/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych).

 

 

 

 

Na sprzedaż nieruchomości opisanych w pozycjach 4-6 w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

Z uwagi na powyższe przetargi opisane w poz. 4-6 zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

Kraków, dnia 25 lutego 2015 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2015-03-04
Data publikacji:
2015-03-04
Data aktualizacji:
2015-03-04