Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2015 zadań poublicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu UMK informuje, że w dniu 2 marca 2015 roku Prezydent Miasta Krakowa
Zarządzeniem Nr 466/2015 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku
zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert:

  1. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się w Wydziale Sportu UMK w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu (tel. 12 616 9611)
  2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
  3. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wydział Sportu oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
  4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA WANATOWICZ
Data wytworzenia:
2015-03-03
Data publikacji:
2015-03-03
Data aktualizacji:
2015-03-04