Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu w dniu 23 stycznia 2015 r. postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-VI.7840.1.8.2015.KS), na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Tomaszewskiego, ul. Bołtucia 6/10, 01-493 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki oraz przebudowa torów na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim (Etap III) w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa łącznicy kolejowej P.O. Kraków Zabłocie – P.O. Kraków Krzemionki oraz przystanku osobowego Kraków Grzegórzki wyposażonego w parking samochodowy,

w zakresie:

• budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• budowy torów łącznicy - tor nr 1

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

• budowy torów łącznicy - tor nr 2

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

• przebudowy linii nr 603 Kraków Prokocim – Kraków Bonarka

od km 6+000 do km 6+703

• przebudowy linii nr 91 Kraków Główny – Medyka na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów

od km 1+980 do km 2+500

• budowy tymczasowego peronu Kraków Krzemionki

od km 1+339 do km 1+489 linii nr 94

• budowy odwodnienia kolejowego

od km 1+279 linii nr 94 do km 6+638 linii nr 603

od km 1+993 linii nr 91 do km 2+141 linii nr 91

od km 2+343 linii nr 91 do km 2+580 linii nr 91

• przebudowy przystanku kolejowego Kraków Zabłocie wraz z budową zadaszeń ciągłych dla peronów i zadaszenia typu halowego, schodów, wind, dojść oraz parterowych budynków handlowo-usługowych pod peronami

od km 1+991 linii nr 91 do km 2+214 linii nr 91

• budowy docelowego przystanku kolejowego Kraków Krzemionki wraz z zadaszeniami ciągłymi peronów, schodami, windami, dojściami oraz parterowego budynku handlowo-usługowego

od km 0+683 linii nr 624 (t.1) do km 0+884 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy ul. Za Torem (dobudowanie chodnika)

od km 6+246 linii nr 603 do km 6+307 linii nr 603

• przebudowy ul. Plac Przystanek wraz z budową miejsc postojowych

od km 1+365 linii nr 94 do km 1+490 linii nr 94

• przebudowy skrzyżowania Deckerta – Dąbrowskiego

ok. km 0+308 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich-Wielicka (przebudowa zatoki autobusowej, budowa ciągów pieszych w rejonie budynku P.O. Krzemionki)

ok. km 0+800 linii nr 624 (t.2)

• budowy placu pod estakadą w rejonie P.O. Krzemionki w postaci ciągu pieszego zapewniającego komunikację pomiędzy terenem na poziomie ul. Wielickiej i Powstańców Śląskich, a peronem P.O. Krzemionki

od km 0+600 linii nr 624 (t.1) do km 0+690 linii nr 624 (t.1)

• budowy układu komunikacyjnego w rejonie przystanku Kraków Zabłocie wraz z budową miejsc postojowych

od km 1+973 linii nr 91 do km 2+362 linii nr 91

• budowy zjazdów zapewniających dostęp do nieruchomości

ok. km 1+985 linii nr 91

ok. km 2+230 linii nr 91

ok. km 2+260 linii nr 91

ok. km 2+307 linii nr 91

ok. km 0+700 linii nr 624 (t.2)

ok. km 6+204 linii nr 603

ok. km 6+230 linii nr 603

• budowy utwardzonej nawierzchni pod estakadami (zagospodarowanie terenu istniejącego pod projektowaną estakadą)

od km 0+262 linii nr 624 (t.2) do km 0+411 linii nr 624 (t.2)

od km 0+525 linii nr 624 (t.2) do km 0+695 linii nr 624 (t.2)

od km 0+252 linii nr 624 (t.1) do km 0+303 linii nr 624 (t.1)

od km 0+334 linii nr 624 (t.1) do km 0+542 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy magistrali wodociągowej DN600mm w rejonie ul. Wielickiej

od km 0+775 linii nr 624 (t.2) do km 0+805 linii nr 624 (t.2)

• budowy i przebudowy sieci wodociągowej DN100/150/200mm wraz z przyłączami w ul. Robotniczej, Lanckorońskiej, Plac Przystanek, Za Torem, Aleja Pod Kopcem

od km 1+362 linii nr 94 do km 1+500 linii nr 94

• budowy sieci wodociągowej DN150mm pod torami kolejowymi łączącej przebudowywaną sieć wodociągową w ul. Za Torem z istniejącym wodociągiem DN 150mm przecinającym poprzecznie al. Powstańców Śląskich

od km 6+365 linii nr 603 do km 6+407 linii nr 603

• budowy sieci wodociągowej DN100mm dla zasilania przystanku Krzemionki (m.in. w przejściu dla pieszych pod nasypem kolejowym)

ok. km 1+245 linii nr 94

• budowy sieci wodociągowej w nawiązaniu do wodociągu miejskiego DN300 mm biegnącego po wschodniej stronie ul. Wielickiej i budowę przyłącza wodociągowego od tej sieci (alternatywne rozwiązanie w zakresie zasilania w wodę przystanku Krzemionki)

od km 0+740 linii nr 624 (t.2) do km 0+814 linii nr 624 (t.2)

• budowy sieci wodociągowej DN100mm w rejonie ul. Zabłocie

od km 1+962 linii nr 91 do km 2+100 linii nr 91

• przebudowy sieci wodociągowej DN315mm w ul. Romanowicza

od km 0+388 linii nr 624 (t.2) do km 0+433 linii 624 (t.2)

• przebudowy sieci wodociągowej DN280mm w rejonie ul. Zabłocie

od km 1+962 linii nr 91 do km 1+984 linii nr 91

• przebudowy sieci wodociągowej DN225mm wraz z przyłączem wodociągowym w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-Wielicka

od km 0+560 linii nr 624 (t.1) do km 0+600 linii nr 624 (t.1)

• budowy sieci wodociągowej DN100mm w ul. Hetmańskiej

od km 0+433 linii nr 624 (t.1) do km 0+465 linii nr 624 (t.1)

• budowy i przebudowę przyłączy wod.-kan. oraz zewnętrznej instalacji wod.-kan. dla przystanku Zabłocie

od km 1+946 linii nr 91 do km 2+360 linii nr 91

• budowy przyłączy wod.-kan. oraz zewnętrznej instalacji wod.-kan. dla przystanku Krzemionki

od km 0+625 linii nr 624 (t.1) do km 0+925 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy przyłączy wod.-kan. dla budynku na dz. 437/1 i 437/3 obr. 13 jedn. ewid. Podgórze

od km 0+557 linii nr 624 (t.1) do km 0+595 linii nr 624 (t.1)

• budowy i przebudowy przyłączy wod.-kan. oraz zewnętrznej instalacji wod.-kan. dla budynku na dz. 446/9 obr. 13 jedn. ewid. Podgórze

od km 0+428 linii nr 624 (t.1) do km 0+595 linii nr 624 (t.1)

• budowy i przebudowy przyłączy wod.-kan. oraz zewnętrznej instalacji wod.-kan. dla budynku na dz. 142/15 obr. 29 jedn. ewid. Podgórze (budynek Plac Przystanek nr 5 i 5A)

od km 1+365 linii nr 94 do km 1+455 linii nr 94

• przebudowy kolektora ogólnospławnego o przekroju 700/1050mm w Alei Powstańców Śląskich

od km 0+635 linii nr 624 (t.1) do km 0+700 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy kolektora ogólnospławnego o przekroju 600/900mm i DN500mm wraz z przyłączami w rejonie Placu Przystanek, ul. Lanckorońskiej i Za Torem

od km 1+362 linii nr 94 do km 1+495 linii nr 94

• budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla potrzeb odwodnienia obiektów kolejowych (m.in. odwodnienia układu torowego, przystanków kolejowych, estakady i nasypów kolejowych)

od km 1+946 linii nr 91 do km 2+335 linii nr 91

od km 0+240 linii nr 624 (t.2) do km 1+100 linii nr 624 (t.2)

• budowy i przebudowy odwodnienia układu drogowego (budowanego i przebudowywanego)

od km 1+946 linii nr 91 do km 2+360 linii nr 91

od km 0+390 linii nr 624 (t.2) do km 1+180 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 315mm w rejonie ul. Wielickiej

od km 0+780 linii nr 624 (t.2) do km 0+810 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 65/80/100mm w rejonie ul. Lanckorońskiej

od km 1+362 linii nr 94 do km 1+483 linii nr 94

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 250mm w rejonie ul. Zabłocie

od km 1+946 linii nr 91 do km 1+983 linii nr 91

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 250mm w ul. Dąbrowskiego

od km 0+285 linii nr 624 (t.1) do km 0+323 linii 624 (t.1)

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 150mm w rejonie ul. Lipowej

ok. km 2+400 linii nr 91

• przebudowy sieci gazowej niskoprężnej DN 50mm w rejonie ul. Lipowej

ok. km 0+307 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy sieci cieplnej 2xDN200mm w rejonie ul. Kącik

od km 2+195 linii nr 91 do km 2+275 linii nr 91

• budowy przyłącza cieplnego dla budynku na dz. nr 446/9 obr. 13, jedn. ewid. Podgórze

ok. km 0+472 linii nr 624 (t.1)

• likwidacji wodociągów zlokalizowanych w rejonie przystanku osobowego PKP Kraków Zabłocie

od km 1+946 linii nr 91 do km 0+425 linii nr 624 (t.2)

• likwidacji wodociągu DN225/200/150mm biegnącego po północnej stronie linii kolejowej (wzdłuż Al. Powstańców Śląskich) na odcinku od włączenia do magistrali wodociągowej DN600mm w ciągu ul. Wielickiej do przejścia poprzecznego tego wodociągu przez Al. Powstańców Śląskich

od km 0+630 linii nr 624 (t.1) do km 0+995 linii nr 624 (t.1)

• likwidacji wodociągu DN 100-200mm przebiegającego pod torami kolejowymi na wysokości Placu Przystanek

od km 6+143 linii nr 603 do km 6+255 linii nr 603

• likwidacji sieci i przyłączy wod.-kan. do budynków podlegających rozbiórce

od km 1+946 linii nr 91 do km 0+675 linii nr 624 (t.1)

• likwidacji sieci i przyłączy gazowych do budynków podlegających rozbiórce

od km 0+272 linii nr 624 (t.2) do km 0+675 linii nr 624 (t.2)

• likwidacji sieci i przyłączy c.o. do budynków podlegających rozbiórce

od km 0+525 linii nr 624 (t.2) do km 0+700 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy sieci telekomunikacyjnej Operatorów – Telekomunikacji Polskiej S.A., NETIA S.A., EXATEL S.A. o łącznym zakresie ok. 1520 m

od km 1+960 linii nr 91 do km 2+010 linii nr 91

od km 2+175 linii nr 91 do km 0+400 linii nr 624 (t.2)

od km 0+500 linii nr 624 (t.1) do km 0+655 linii nr 624 (t.1)

od km 0+840 linii nr 624 (t.2) do km 1+075 linii nr 624 (t.2)

• budowy nasypu kolejowego związanego z przełożeniem istniejącej linii kolejowej (od strony stacji Kraków Krzemionki)

od km 6+000 linii nr 94 do km 6+700 linii nr 94

od km 1+988 linii nr 91 do km 2+149 linii nr 91

od km 2+211 linii nr 91 do km 0+300 linii nr 624 (t.1)

od km 2+211 linii nr 91 do km 0+300 linii nr 624 (t.2)

• budowy ekranów akustycznych

od km 2+080 linii nr 91 do km 1+020 linii nr 624 (t.2)

od km 0+236 linii nr 624 (t.1) do km 0+800 linii nr 624 (t.1)

• przebudowy kabli nn w lokalizacjach:

 w rejonie stacji Kraków Zabłocie

od km 1+1940 linii nr 91 do km 2+230 linii nr 91

 przy tunelu dla pieszych w pobliżu stacji Kraków Zabłocie

od km 0+00 linii nr 624 (t.2) do km 0+090 linii nr 624 (t.2)

 przy torach kolejowych miedzy ul. Lipową, a ul. Romanowicza

od km 0+90 linii nr 624 (t.2) do km 0+105 linii nr 624 (t.2)

od km 0+285 linii nr 624 (t.2) do km 0+305 linii nr 624 (t.2)

 w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Dekerta i ul. Romanowicza

od km 0+295 linii nr 624 (t.2) do km 0+305 linii nr 624 (t.2)

 między ul. Hetmańską, a torami kolejowymi

od km 0+413 linii nr 624 (t.1) do km 0+430 linii nr 624 (t.1)

 między ul. Hetmańską, a ul. Wielicką, od strony ul. Powstańców Wielkopolskich

ok. km 0+545 linii nr 624 (t.1)

 w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wielicką i ul. Powstańców Śląskich

od km 0+705 linii nr 624 (t.2) do km 0+730 linii nr 624 (t.2)

od km 0+570 linii nr 624 (t.1) do km 0+600 linii nr 624 (t.1)

od km 0+790 linii nr 624 (t.2) do km 0+810 linii nr 624 (t.2)

• przebudowy kabli SN w lokalizacjach:

 przy tunelu dla pieszych w pobliżu stacji Kraków Zabłocie

od km 2+270 linii nr 91 do km 2+330 linii nr 91

 w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Dekerta i ul. Romanowicza

od km 0+435 linii nr 624 (t.2) do km 0+444 linii nr (t.2)

 przy ul. Hetmańskiej 11b

ok. km 0+620 linii nr 624 (t.2)

 w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Wielicką i ul. Powstańców Śląskich

od km 0+705 linii nr 624 (t.2) do km 0+730 linii nr 624 (t.2)

od km 0+800 linii nr 624 (t.2) do km 0+815 linii nr 624 (t.2)

od km 0+570 linii nr 624 (t.1) do km 0+600 linii nr 624 (t.1)

• rozbiórki stacji transformatorowej wbudowanej w obiekt przy ul. Hetmańskiej 11b

ok. km 0+620 linii nr 624 (t.2)

• rozbiórki obiektów budowlanych :

 działka nr 28 budynek magazynowy (nr 1)

ok. km 2+013 linii nr 91

 działka nr 29 budynek magazynowy (nr 2)

ok. km 2+043 linii nr 91

 działka nr 29 budynek magazynowy (nr 3)

ok. km 2+060 linii nr 91

 działka nr 29 budynek magazynowo biurowy (nr 4)

ok. km 2+075 linii nr 91

 działka nr 29 budynek gospodarczy (nr 5)

ok. km 2+068 linii nr 91

 działka nr 265 budynek magazynowy (nr 6

ok. km 2+275 linii nr 91

 działka nr 174/2 wiata gospodarcza (nr 9)

ok. km 0+168 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 174/2 budynek produkcyjno-magazynowy (nr 10)

ok. km 0+200 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 175/2 hala magazynowa (nr 11)

ok. km 0+262 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 223/3 garaż (nr 12)

ok. km 0+271 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 223/3 budynek gospodarczy (nr 13)

ok. km 0+290 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 225/2 budynek mieszkalno usługowy (nr 14)

ok. km 0+325 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 226 garaż (nr 15)

ok. km 0+342 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 228 garaż/blaszany (nr 16)

ok. km 0+348 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 228 garaż/blaszany (nr 17)

ok. km 0+351 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 228 garaż/blaszany (nr 18)

ok. km 0+354 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 229 budynek gospodarczo usługowy (nr 19)

ok. km 0+361 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 231 budynek mieszkalny (nr 20)

ok. km 0+386 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 231 budynek przemysłowy (nr 21)

ok. km 0+400 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 231 budynek przemysłowy (nr 22)

ok. km 0+415 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 231 budynek magazynowy (nr 23)

ok. km 0+386 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 230/1 230/3 budynek magazynowy i hurtownia (nr 24)

ok. km 0+500 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/14 447/18 hala magazynowa (nr 25)

ok. km 0+425 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 447/16 budynek magazynowy (nr 33)

ok. km 0+447 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 447/18 hala produkcyjna (nr 34)

ok. km 0+620 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/18 hala produkcyjna (nr 28)

ok. km 0+564 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/18 budynek magazynowy (nr 27)

ok. km 0+540 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/18 garaż (nr 30)

ok. km 0+578 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/18 garaż (nr 31)

ok. km 0+578 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/18 garaż (nr 32)

ok. km 0+600 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 447/16 budynek gospodarczo usługowy (nr 26)

ok. km 0+425 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 447/16 zabytkowa hala przemysłowa (nr 35)

ok. km 0+476 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 447/16 budynek magazynowy (nr 29)

ok. km 0+578 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 446/11 garaż (nr 36)

ok. km 0+500 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 446/10 budynek produkcyjny (nr 37)

ok. km 0+517 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 446/12 budynek magazynowy (nr 38)

ok. km 0+687 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 446/15 kiosk (nr 39)

ok. km 0+728 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 437/4 budynek usługowy-bar (nr 40)

ok. km 0+570 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 437/4 budynek usługowy sklep (nr 41)

ok. km 0+589 linii nr 624 (t.1)

 działka nr 465/8 budynek usługowy sklep (nr 42)

ok. km 0+809 linii nr 624 (t.2)

 działka nr 465 budynek usługowy sklep (nr 43)

ok. km 0+809 linii nr 624 (t.2)

• budowy konstrukcji mostowej peronu PN-Z na PO Zabłocie

od km 2+012,30 toru nr 1 linii nr 91 do km 2+142,78 toru nr 1 linii 91

• budowy kładki peronowej PM-Z na PO Zabłocie

od km 2+142,78 toru nr 2 linii nr 91 do km 2+212,08 toru nr 2 linii nr 91

• budowy wiaduktu kolejowego WK-1 w ciągu linii nr 91

od km 2+143,23 linii nr 91 do km 2+211,63 linii nr 91

• budowy konstrukcji oporowych KO-Z w rejonie PO Kraków Zabłocie

od km 2+108,73 toru nr 1linii nr 91 do km 2+246,07 toru nr 1 linii nr 91

• budowy wydłużenia przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi PPT-Z przy PO Kraków Zabłocie

ok. km 0+061,21 toru nr 2 linii nr 624

• budowy estakady kolejowej Es-1

od km 0+253,35 toru nr 1 linii nr 624 do km 0+794,75 toru nr 1 linii nr 624

• budowy estakady kolejowej Es-2a

od km 262,84 do km toru nr 2 linii nr 624 do km 0+442,54 toru nr 2 linii nr 624

• budowy wiaduktu kolejowego WK-2/91 nad linią nr 91

od km 0+442,54 toru nr 2 linii nr 624 do km 0+530,04 toru nr 2 linii nr 624

• budowy estakady kolejowej Es-2b

od km 0+530,04 toru nr 2 linii nr 624 do km 963,24 toru nr 2 linii nr 624

• budowy kładki peronowej PM-K na PO Kraków Krzemionki

od km 0+683,71 toru nr 1 linii nr 624 do km 0+795,04 toru nr 1 linii toru nr 1 linii nr 624

• budowy przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi PPT-K PO Kraków Krzemionki

ok. km 6+163,80 linii nr 603

ok. km 1+390,56 linii nr 94

• budowy konstrukcji oporowych KO-K w rejonie PO Kraków Krzemionki

od km 6+105,38 linii nr 603 do km 6+466,93 linii nr 603

• budowy peronu na nasypie PO Krzemionki

od km 0+795,14 toru nr 1 linii nr 624 do km 10+884,00 toru nr 1 linii 624

• budowy komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• budowy urządzeń srk na post. odg. Kraków Zabłocie oraz post. odg. Kraków Krzemionki

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• przebudowy istniejących blokad liniowych na szlakach Kraków Główny – Kraków Płaszów (Kraków Zabłocie), Kraków Prokocim – Kraków Bonarka (Kraków Krzemionki) oraz Kraków Płaszów – Kraków Bonarka (Kraków Krzemionki)

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• przebudowy istniejących zewnętrznych oraz wewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na ościennych posterunkach (Kraków Główny, Kraków Płaszów, Kraków Prokocim, Kraków Bonarka)

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• przebudowy urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+833 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 6+720 linii nr 603

• przebudowy stacji transformatorowej na przystankach Kraków Krzemionki i Kraków Zabłocie.

ok. km 2+257 linii nr 91

ok. km 6+263 linii nr 603

• przebudowy kolizji infrastruktury podziemnej we władaniu PKP Energetyka na obszarze inwestycji wykonana w oparciu o wydane warunki przebudowy.

od km 1+146 linii nr 91 do km 2+350 linii nr 91

od km 0+911 linii nr 94 do km 1+200 linii nr 94

od km 1+221 linii nr 94 do km 1+600 linii nr 94

• budowy infrastruktury energetycznej do zasilania słupowych stanowisk oświetleniowych w obszarze projektowanych rozjazdów kolejowych, układów drogowych oraz peronów i placów wraz z budową tych stanowisk.

od km 1+960 linii nr 91 do km 2+430 linii nr 91

od km 6+380 linii nr 603 do km 6+030 linii nr 603

od km 0+680 linii nr 624 (t.2) do km 0+740 linii nr 624 (t.2)

• budowy infrastruktury energetycznej do zasilania oświetlenia peronów zadaszonych i przejść podziemnych.

od km 0+684 linii nr 624 (t.1) do km 0+844 linii nr 624 (t.1)

od km 0+847 linii nr 624 (t.2) do km 1+012 linii nr 624 (t.2)

od km 1+988 linii nr 91 do km 2+148 linii nr 91

od km 2+270 linii nr 91 do km 2+310 linii nr 91

od km 6+158 linii nr 603 do km 6+170 linii nr 603

• budowy rozdzielnic elektrycznych w obszarze stacji do zasilania odbiorów energetyki kolejowej.

ok. km 2+211 linii nr 91

ok. km 2+257 linii nr 91

ok. km 2+310 linii nr 91

ok. km 2+244 linii nr 91

ok. km 1+970 linii nr 91

ok. km 2+056 linii nr 91

ok. km 1+398 linii nr 94

ok. km 6+158 linii nr 603

ok. km 1+509 linii nr 94

ok. km 1+491 linii nr 94

• budowy linii kablowych zasilających projektowane rozdzielnice elektryczne.

od km 1+960 linii nr 91 do km 2+320 linii nr 91

od km 6+300 linii nr 603 do km 6+030 linii nr 603

• budowy stacji transformatorowych w obszarze przystanków do zasilania odbiorów energetyki kolejowej oraz obiektów usługowo handlowego.

ok. km 2+257 linii nr 91

ok. km 6+263 linii nr 603

• budowy infrastruktury energetycznej do zasilania urządzenia sterowania ruchem kolejowym w obszarze stacji oraz na szlakach w oparciu o wydane warunki przyłączenia tych urządzeń.

od km 1+310 linii nr 94 do km 1+500 linii nr 94

• budowy urządzeń infrastruktury energetycznej do ogrzewania rozjazdów kolejowych w obszarze projektowanych przystanków.

od km 0+000 linii nr 624 (t.2) do km 0+195 linii nr 624 (t.2)

od km 1+489 linii nr 94 do km 1+597 linii nr 94

• budowy urządzeń infrastruktury energetycznej służących do zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektów w oparciu o wydane warunki przyłączenia oraz polskie standardy i normy

od km 6+380 linii nr 603 do km 6+030 linii nr 603

od km 0+680 linii nr 624 (t.2) do km 0+740 linii nr 624 (t.2)

od km 1+960 linii nr 91 do km 2+430 linii nr 91

• rozbiórki istniejących sieci trakcyjnych na przebudowywanych odcinkach

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

od km 6+000 do km 6+703 dla linii nr 603

od km 1+980 do km 2+500 dla linii nr 91

• rozbiórki konstrukcji wsporczych i demontaż fundamentów betonowych - wyrywanych lub rozbijanych do głębokości 1,5 m na przebudowywanych odcinkach

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

od km 6+000 do km 6+703 dla linii nr 603

od km 1+980 do km 2+500 dla linii nr 91

• budowy konstrukcji wsporczych,

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

od km 6+000 do km 6+703 dla linii nr 603

od km 1+980 do km 2+500 dla linii nr 91

• budowy sieci jezdnej,

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

od km 6+000 do km 6+703 dla linii nr 603

od km 1+980 do km 2+500 dla linii nr 91

• budowy sieci uszynienia grupowego.

od początku rozjazdu nr 202 (km 0,0 = 2,328 linii nr 91) do km 1,223 linii nr 624 (t.1)

od początku rozjazdu nr 201 (km 0,0 = 2,230 linii nr 91) do km 1,381 linii nr 624 (t.2)

od km 0+915 linii nr 94 do km 6+374 linii nr 603

od km 6+000 do km 6+703 dla linii nr 603

od km 1+980 do km 2+500 dla linii nr 91

na działkach:

Powiat Miasto Kraków, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 13: 223/4, 223/6, 225/2, 225/3, 226, 228/1, 230/1, 230/3, 230/4, 232/1, 437/6, 437/4, 437/5, 446/6, 446/17, 446/18, 446/10, 446/11, 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 447/3, 447/5, 447/14, 447/16, 447/19, 447/18, 465/2, 465/3, 465/7, 465/8, 465/9, 466/1, 466/2, 466/3, 544/14, 544/9, 558/4, 558/8, 558/12, 558/13, 559/1, 560/2, 561/5, 561/3, 561/7, 562/7, 562/9, 563/1, 563/2, 564/1, 568/1, 568/3, 568/4, 582/1, 583/1, 584/1, 585/1, 205, 591, 592, 589, 590

Powiat Miasto Kraków, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 14: 27/1, 27/2, 27/4, 28/1, 36/14, 174/6, 175/9, 204/1, 209/3, 261/1, 265/1, 279/1, 281/1, 29, 198/3, 203

Powiat Miasto Kraków, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 15: 1/6

Powiat Miasto Kraków, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 29: 155/2, 154/1, 142/15, 142/19

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-VI.7840.1.8.2015.KS, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12-39-21-490 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-02-24
Data publikacji:
2015-02-24
Data aktualizacji:
2015-02-24