Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 10.02.2015 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 10 lutego 2015 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

 

 

 

 

1. lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 1 o powierzchni użytkowej 54,52 m2 położonego w budynku przy ul. Brackiej Nr 8 w Krakowie wraz z udziałem wynoszącym 88/1000 części nieruchomości wspólnej, na którą składają się nieruchomość gruntowa na której położony jest budynek oznaczona nr działki 405o pow. 0,0276 ha położona w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00181703/5 oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 696 200,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych). Wadium w kwocie 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) wpłaciły 4 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 926 210,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych).Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na podstawie uchwały Nr CXIV/1786/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r. - bonifikata od ceny lokalu wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5 % tj. kwotę 46 310,50 zł. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty wynosi 879 899,50 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100). Nabywcą lokalu użytkowego oraz udziału wynoszącego 88/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej ustalono: Państwo Marka i Barbarę Adam.

 

 

 

 

2. lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 62,44 m2, położonego w budynku przy ul. Nowogrodzkiej Nr 6 w Warszawie, objętego KW WA4M/00064822/9 wraz z udziałem wynoszącym 3/100 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 89 o powierzchni 0,0268 ha, położonej w obrębie nr 0502 jednostka ewidencyjna Dzielnica Śródmieście, objętej KW WA4M/00041548/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 447 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych). Wadium w kwocie 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) wpłaciły

2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 505 110,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy sto dziesięć złotych). Na podstawie uchwały Nr CXIV/1794/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r. - bonifikata od ceny lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5 % tj. kwotę 25 255,50 zł. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty wynosi 479 854,50 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % ceny nieruchomości gruntowej co obecnie stanowi kwotę 33,41 zł. Nabywcą lokalu mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 3/100 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek ustalono: Pana Andrzeja Kasperka.

 

 

 

3. niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 152/38 o powierzchni 0,3610 ha, położonej w obrębie 23, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz oznaczonych nr działek 257/5

o powierzchni 0,0682 ha i 257/6 o powierzchni 0,0127 ha, położonych w obrębie 106, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Śliwiaka, objętych KW KR1P/00275135/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 605 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy złotych). Wadium w kwocie 81 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 1 621 050,00 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 303 123,17 zł. Nabywcą nieruchomości ustalono:2GO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna.

 

 

 

 

Ponadto przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

 

 

 

 

 

4. lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 287,84 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 28 lipca 2103 r. udziału wynoszącego 61/1000 części nieruchomości gruntowej na której położony jest budynek składającej się z działek oznaczonych nr 170 o powierzchni 0,0362 ha, 171 o powierzchni 0,0447 ha, 172 o powierzchni 0,0405 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00072218/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), w tym cena lokalu wynosiła 2 983 680,00zł, natomiast cena nieruchomości gruntowej wynosiła 216 320,00 zł.

 

 

 

 

5. nieruchomości oznaczonej nr działki 3/4 o powierzchni 0,9464 ha, objętej KO1K/00042198/4, położonej w miejscowości Wicie, gmina Darłowo, obręb Wicie 0027, na której zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 406 400,00 zł.

 

 

 

Wadium na sprzedaż lokalu mieszkalnego opisanego w pozycji 4 wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż uczestnik przetargu nie zaoferował postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 

 

 

Na sprzedaż nieruchomości opisanej w pozycji 5 w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

Z uwagi na powyższe przetargi opisane w poz. 4-5 zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 18 lutego 2015 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2015-02-18
Data publikacji:
2015-02-18
Data aktualizacji:
2015-02-18