Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Tytuł zadania publicznego:

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 14 400,00 zł

 

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica III, lokalizacja wskazana przez oferenta

 

Termin realizacji zadania: od 04.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Warunki realizacji zadania:

Lokalny punkt pośrednictwa między osobami niepełnosprawnymi lub starszymi, które potrzebują pomocy, a wolontariuszami, którzy mogliby tej pomocy udzielić – animowanie i integrowanie lokalnej społeczności poprzez tworzenie w jej ramach sieci wzajemnej samopomocy i wsparcia. Zadaniem punktu będzie docieranie do osób potrzebujących pomocy, pozyskiwanie wolontariuszy, organizowanie spotkań integrujących obie grupy i szkoleń dla wolontariuszy oraz monitorowanie pomocy udzielanej przez wolontariuszy beneficjentom projektu, tj. osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118, 1138 i 1146), zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik Nr 1 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z którymi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zawrze umowę na realizację zdania publicznego, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym (w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję) organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy.
 11. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wydział Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 12. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 13. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 14. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 15. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
 16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych UMK w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.
 20. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 21. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, organizacja sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).

 

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 11 marca 2015 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 110 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 2. złożenia oferty po terminie,
 3. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
 4. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszenie konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
 5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
 7. złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 8. złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
 9. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik Nr 3 do mniejszego ogłoszenia.
 1. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 1. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Wpływ liczby otrzymanych punków na kwotę przyznanej dotacji określa załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 1. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Gmina Miejska Kraków w roku 2014 nie przeznaczyła środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

 1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2015 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdania publicznego pn.: „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym”.
 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 1. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 1. przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 1. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 1. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195),
 4. mają oświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz. 1182)
 6. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
 7. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 1. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 26 lutego 2015 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 110.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015, przyjętego Uchwałą Nr CXXI/1938/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 roku.
 2. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015, przyjętego Uchwałą Nr CXXI/1938/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 roku.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskiej portalu informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 w Nowej Hucie.

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w pok. 110 lub pod numerem tel. 12/ 616-78-07, 616-78-06, 616-78-02.

 

OFERTA załącznik Nr 1.doc

SPRAWOZDANIE załącznik Nr 2.doc

KARTA OCENY FORMALNEJ załącznik Nr 3.xls

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ załącznik Nr 4.xls

PROCENTOWY PRZELICZNIK PKT - załącznik Nr 5.doc

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI załącznik Nr 6.doc

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PRACACH KOMISJI załącznik Nr 7.doc

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU załącznik Nr 8.doc

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2015-02-18
Data publikacji:
2015-02-18
Data aktualizacji:
2015-02-18