Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI.746.1.53.2014) na wniosek inwestora: Gerlach Development sp. z o.o., ul. Katowicka 41, 31-351 Kraków, działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Wolnego, ul. Chopina 3a/12, 41-600 Świętochłowice dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w strefie pomiędzy ulicami Radzikowskiego, Katowicką i Armii Krajowej na terenie działki nr 453 obr. 6 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza.

 

 

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-VI.746.1.53.2014) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 65, ul. Basztowa 22.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Postawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-12-29
Data publikacji:
2014-12-29
Data aktualizacji:
2014-12-29