Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU – 02-1.6730.6.34.2014.JKO/TIW Kraków, dnia 17.12.2014

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej wznowione postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. ), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamia się, iż

w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU/2/6733/277/2013 z dnia 30.08.2013r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego na działkach nr 31/6 obr. 12 Podgórze i na części działek nr 510/5, 32/3, 510/12, 510/13, obr. 12 Podgórze oraz na działkach nr 225/3, 137/39, 137/38, 137/29, 137/37, 137/28, 137/36, 137/3, 137/35, 137/27, 137/33, 137/32 obr. 11 Podgórze i części działek nr 137/50, 137/49, 137/46 obr. 11 Podgórze w rejonie ulic Ludwinowskiej, Barskiej, Komandosów w Krakowie” oraz umarzającą postępowanie dla przedmiotowej inwestycji dla części terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ujście Wilgi” w zakresie obejmującym działki nr: 510/11, 510/6, 103, 106, 108/5, 108/4, 109/9, 105/2, 105/1, 104/2, 104/1, 109/12, 109/14, 109/13, 505/18, 505/21, 505/23, 505/22, 505/3 obr. 12 Podgórze i na części działek nr 510/5, 32/3, 510/12, 510/13 obr. 12 Podgórze oraz na działkach nr 144/8, 144/7, 144/6 obr. 11 Podgórze i części działek nr 137/50, 137/49, 137/46 obr. 11 Podgórze

prowadzonej na wniosek Pani Lilianny Tomasini działającej przez pełnomocnika Panią Zofię Rachalską-Gołda

 

w dniu 15.12.2014r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą wznowione postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6730.6/2728/2014 .

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

AU – 02-1.6730.6.34.2014.JKO/TIW Kraków, dnia 17.12.2014

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej wznowione postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. ), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. ) zawiadamia się, iż

w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU/2/6733/277/2013 z dnia 30.08.2013r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego na działkach nr 31/6 obr. 12 Podgórze i na części działek nr 510/5, 32/3, 510/12, 510/13, obr. 12 Podgórze oraz na działkach nr 225/3, 137/39, 137/38, 137/29, 137/37, 137/28, 137/36, 137/3, 137/35, 137/27, 137/33, 137/32 obr. 11 Podgórze i części działek nr 137/50, 137/49, 137/46 obr. 11 Podgórze w rejonie ulic Ludwinowskiej, Barskiej, Komandosów w Krakowie” oraz umarzającą postępowanie dla przedmiotowej inwestycji dla części terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ujście Wilgi” w zakresie obejmującym działki nr: 510/11, 510/6, 103, 106, 108/5, 108/4, 109/9, 105/2, 105/1, 104/2, 104/1, 109/12, 109/14, 109/13, 505/18, 505/21, 505/23, 505/22, 505/3 obr. 12 Podgórze i na części działek nr 510/5, 32/3, 510/12, 510/13 obr. 12 Podgórze oraz na działkach nr 144/8, 144/7, 144/6 obr. 11 Podgórze i części działek nr 137/50, 137/49, 137/46 obr. 11 Podgórze

prowadzonej na wniosek Pani Lilianny Tomasini działającej przez pełnomocnika Panią Zofię Rachalską-Gołda

 

w dniu 15.12.2014r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą wznowione postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6730.6/2728/2014 .

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-12-11
Data publikacji:
2014-12-17
Data aktualizacji:
2014-12-17