Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity

Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 6 listopada 2014 r. postępowania administracyjnego (znak sprawy:

WI-VI.746.1.50.2014.BC), na wniosek inwestora: Komenda Wojewódzka Policji

w Krakowie, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, działającego przez pełnomocnika, Pana

Bartłomieja Skoczka, adres do korespondencji: Pracownia Architektoniczna Wasko-Projekt

s.c., 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 5, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zespołu budynków na potrzeby

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (budynek biurowo-administracyjny wraz

z masztem antenowym, budynek garażowo-gospodarczy oraz altana śmietnikowa) wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną (wewnętrzną, elektroenergetyczną linią zasilającą,

instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, oświetlenia zewnętrznego, wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami szczelnymi, instalacją c.o.

i teletechniczną) wraz z niezbędna infrastrukturą drogową (wewnętrznym układem

drogowym i 98 miejscami postojowymi), ogrodzeniem oraz wyburzeniem istniejących

obiektów budowlanych na działce nr 296/8 obr. 32 Krowodrza (teren zamknięty)

w Krakowie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem

sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą

zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora

i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy:

WI-VI.746.1.50.2014.BC) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy

urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-11-18
Data publikacji:
2014-11-18
Data aktualizacji:
2014-11-18