Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 166/14 znak: WI-II.7840.3.13.2014 z 26 września 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN600 z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie na działkach nr: 2/5, 1/7, 1/5, 101/3 obręb nr 43 Nowa Huta w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie oraz na działce nr 1/565 obręb nr 20 Nowa Huta w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie.

Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2/5, 1/7, 1/5, 101/3 obręb nr 43 Nowa Huta, nr 1/565 obręb nr 20 Nowa Huta, ul. Igołomska, 31-983 Kraków (pas drogowy drogi krajowej – projektowana droga ekspresowa S7)«.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6, art. 95 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późniejszymi zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.dnie z przepisem art.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-11-18
Data publikacji:
2014-11-18
Data aktualizacji:
2014-11-18