Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-10-10)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

 

od 30.09.2014 r. do 20.10.2014 r.

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/139 o powierzchni 0,1273 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Strzelców 7c, na rzecz jej współużytkowników wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych.

 

od 02.10.2014 r. do 22.10.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2721/2014 z dnia 26.09.2014r.

- nieruchomości stanowiącej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1077 ha, położoną w obrębie 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Powstańców, składającą się z działek oznaczonych nr 9/26 o powierzchni 0,0028 ha, 9/28 o powierzchni 0,0001 ha, objętych KW KR1P/00191754/0, 9/30 o powierzchni 0,0100 ha objętej KW KR1P/00485419/8, 47/2 o powierzchni 0,0122 ha, objętej KW KR1P/00216201/1, 48/1 o powierzchni 0,0239 ha, 49/2 o powierzchni 0,0504 ha, objętych KW KR1P/00103010/0, 50/1 o powierzchni 0,0083 ha, objętej KW KR1P/00485419/8, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Północ” położona jest w terenach zabudowy usługowej U.2.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od 03.10.2014 r. do 23.10.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane nieruchomości gruntowe, składające się z działek ewidencyjnych nr 545/2 o pow. 0,0247 ha, i 551/2 o pow. 0,0141 ha położone w obrębie 22 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Lublańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 98/53 obręb 31-Podgórze, ul. Kobierzyńska, na cele wiata śmietnikowa i dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 218/1 obręb 10-Nowa Huta, os. Na Stoku 11 i 12, na cele wiata śmietnikowa dojście (droga dojazdowa) i zieleń osłonowa/rolniczy,2 pozycja na wykazie,

 

od 06.10.2014 r. do 26.10.2014 r.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 227/23 o pow. 0,0107 ha położona w obrębie 22 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Półłanki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- obejmujący udziały przeznaczone do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 17 października 2093r. udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 165/49 o pow. 0,0014ha i nr 178/16 o pow. 0,0051ha, obr. 12, jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Ignacego Krasickiego, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 172/2 o pow. 0,0278ha obr. 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położoną przy ul. Ignacego Krasickiego 14 w Krakowie spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 usytuowanych w budynku przy ul. Krasickiego 14 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (z późn. zm.), zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2793/2014 z dnia 01 października 2014r.

 

od 07.10.2014 r. do 27.10.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewidencyjna nr 269/6 o pow. 100m2, obręb 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona w rejonie ul. Stary Gościniec,

2. działki ewidencyjne nr 668/1 o pow. 12 m2, nr 668/2 o pow. 54 m2 i nr 671 o pow. 304 m2, obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położone przy ul. Samozwaniec,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniem przynależnym przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2779/2014 i 2783/2014 z dnia 01.10.2014r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2782/2014 i nr 2777/2014 z dnia 01.10.2014r.

 

od 08.10.2014 r. do 28.10.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. zabudowana działka ewidencyjna nr 652/10 o pow. 0,0045 ha położona w obrębie 68 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Banachiewicza, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

2. zabudowane działki ewidencyjne nr 78/86 o pow. 0,0015 ha i nr 78/88 o pow. 0,0038 ha położne w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Zakopiańskiej, przeznaczone do zbycia na rzecz ich użytkownika wieczystego.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2829/2014 z dnia 03.10.2014r.

- obejmujący lokal mieszkalny, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2428/2014 z dnia 02.09.2014r.

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 1/4, obręb 92-Podgórze, ul. Szybisko, na cele dojście do kiosku handlowego (droga dojazdowa) i zieleniec (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 688, obręb 34-Krowodrza, ul. Ojcowska, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 83/9, obręb 8-Nowa Huta, os. Jagiellońskie , na cele wiata śmietnikowa i dojście (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 57/1, obręb 45-Nowa Huta, os. Zielone, na cele wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa) oraz zieleń osłonowa, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 172/28, obręb 17-Śródmieście, ul. Skrzatów, na cel: skład/magazyn (grunt pod obiektem blaszanym), 1 pozycja na wykazie,

6. część działki 21/3, obręb 52-Śródmieście, ul. Bujwida Odona, na cel: garaż (grunt pod boksem garażowym), 1 pozycja na wykazie.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-10-09
Data publikacji:
2014-10-09
Data aktualizacji:
2014-10-09