Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 29 września 2014 r. w postępowaniu odwoławczym została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7821.1.5.2014 o umorzeniu w całości postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Wielickiego, znak: BGN.6740.1.22.2013 z 24 lutego 2014 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice – Brzegi) z Węzłem Rybitwy (w ciągu S-7), na odcinku położonym w granicach administracyjnych miasta Krakowa oraz łącznice z S-7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka – Niepołomice) o zakresie obejmującym budowę odcinka drogi jednojezdniowej klasy G 1/2, budowę łącznic, chodnika i ścieżki rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. dróg serwisowych, kanalizacji deszczowej wraz z pompownią oświetlenia z przebudową sieci energetycznych, przepustu i ekranów akustycznych.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń Na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1430, tel.: (012) 39 21 946.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

 

Informuje się, że niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega publiko-waniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Miasta Krakowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi), a także w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-09-29
Data publikacji:
2014-09-29
Data aktualizacji:
2014-09-29