Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.102.2014.KK

                                                             OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (41 budynków) wraz z wjazdem, wewnętrznym układem drogowym, naziemnymi miejscami postojowymi, towarzyszącymi budynkami, urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, stacja trafo wraz z liniami sN, nN, kanalizacja deszczowa wraz z zbiornikami bezodpływowymi na wody opadowe, sieć gazowa wraz z przyłączami).”, zlokalizowanego na działkach nr 7/1, 7/2, 180/1, 180/2, 180/4, 180/5, 6/3, 6/5, 194, 204 obr. 19 j.ew. Krowodrza w Krakowie z wniosku spółki US Development Sp. z o.o. (ul. Piękna 24/26a/1, 00-549 Warszawa).

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 503) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 16 września 2014r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2014-09-16
Data publikacji:
2014-09-16
Data aktualizacji:
2014-09-16