Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego nr 16 położonego w jednostce ewidencyjnej Śródmieście.

Zawiadamia się, że w lokalu Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 323, w terminie od 22.09.2014 r. do 10.10.2014 r., w godzinach od 7.40 do 15.30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego nr 16 położonego w jednostce ewidencyjnej Śródmieście.

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

• rejestru gruntów,

• rejestru budynków,

• rejestru lokali,

• kartotek budynków,

• kartotek lokali,

• mapy ewidencyjnej,

 

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2014-09-08
Data publikacji:
2014-09-08
Data aktualizacji:
2014-09-08