Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 22.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.1.1345.2014.KPŁ na wniosek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., ul. J. Brożka 3, Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Adriannę Lach; w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:

„Budowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie na działkach

- nr: 64/32, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 109, 108, 2/4 obr. 43 Nowa Huta w rejonie ul. Giedroycia

- nr: 1/8 obr. 43 Nowa Huta w rejonie ul. Igołomskiej

- nr: 264/16, 264/15, 263/11, 393, 51/28, 51/27, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 400, 308, 434, 435 obr. 47 Nowa Huta w rejonie ulicy Ujastek Mogilski

- nr 436 obr. 47 Nowa Huta w rejonie Alei Solidarności

- nr 249 obr. 47 Nowa Huta stanowiącej Aleję Solidarności

- nr 382/7 obr. 44 Nowa Huta przy Alei Solidarności

wraz z robotami budowlanymi obejmującymi budowę:

- kładki technologicznej nad kanałem południowym na działkach nr 107, 108, 109, 3/6 obr. 43 Nowa Huta

- przyłącza wodociągu i kanalizacji odwadniającej na działkach nr 3/6 obr. 43 Nowa Huta, oraz 1/349 obr. 20 Nowa Huta, 51/27, 393, 263/11, 249, 434, 308 obr. 47 Nowa Huta, 382/7 obr. 44 Nowa Huta

- przyłącza kabla energetycznego do komory K-6 na działce nr 382/7 obr. 44 Nowa Huta,

oraz

- przebudową sieci ciepłowniczej 2 x DN 100 ne dz. nr 1/228 obr. 20 Nowa Huta

- przebudową kanalizacji DN 200 i DN 250 na dz. nr 1/349, 1/228 obr. 20 Nowa Huta”

. Zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił 7.08.2014 r. do tut. Organu o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33 – 36 i art. 38 ww. ustawy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 (na dziennik podawczy lub do protokołu). Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

tel. inspektora prowadzącego sprawę: (12) 616-80-28, lub 616-81-70

Jednocześnie informujemy, że organem właściwym do rozpatrzenia wszystkich uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Plac Na Stawach 3, Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie art. 90 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Makuszyńskiego 9, Kraków.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2014-08-14
Data publikacji:
2014-08-14
Data aktualizacji:
2014-08-14