Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

687, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Starosty Wielickiego z 28 maja 2013 r., znak:

BGN.6740.1.6.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa dróg publicznych

gminnych (zewnętrznych) 11 KD(D), 5 KD(L) oraz fragmentów 1 KD(Z), 6 KD(D), 9 KD(D) dla

obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie – Krowodrzy, Górka Narodowa –

Zachód; przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego, sieci

elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci i instalacji wodociągowej, sieci

cieplnej, sieci teletechnicznej TP SA; budowa przystanków dla komunikacji zbiorowej autobusowej;

budowa murów oporowych; wyburzenia istniejącego budynku kolidującego z istniejącym układem

drogowym, złożonych przez strony postępowania – 21 lipca 2014 r. została wydana decyzja

Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.17.2013 o:

-uchyleniu zaskarżonej decyzji w części dotyczącej działki nr 579 – obręb 29, jednostka

ewidencyjna Kraków-Krowodrza i o odmowie w tym zakresie zezwolenia na realizację ww.

inwestycji drogowej,

-uchyleniu zaskarżonej decyzji w części określonej w punktach od II do IV decyzji

Wojewody Małopolskiego i o orzeczeniu w tym zakresie co do istoty sprawy,

-utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji w pozostałym zakresie.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji,

Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22,

pokój nr 17 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1430,

telefon: 12 39 21 509.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-07-25
Data publikacji:
2014-07-25
Data aktualizacji:
2014-07-25