Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.7.2014

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej.

 

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez P. Ewę Płomińską, przekazany Staroście Wielickiemu przez Wojewodę Małopolskiego postanowieniem z dnia 30.04.2014 r. znak: WI-IX.7821.2.8.2014, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa ul. Kolnej jako drogi gminnej dojazdowej (KD) od hm 4+04,22 (K) do hm 7+73,58 (K)

w zakresie: poszerzenia jezdni, budowy chodnika i bezpiecznika, budowy i przebudowy zjazdów, budowy kanalizacji opadowej wraz z wylotem, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy gazociągu, przebudowy wodociągu, rozebrania części nawierzchni;

Budowie ul. Kolnej jako drogi gminnej dojazdowej (KD) w nowej lokalizacji od hm 0+15,75 (K) do hm 4+04,22 (K)

w zakresie: budowy jezdni, budowy chodników, budowy zatoki autobusowej, budowy kanalizacji opadowej, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy gazociągu;

Rozbudowa ul. Tynieckiej (starej) jako drogi gminnej dojazdowej od hm 0+00,00 (TZ) do hm 2+72,64 (TZ)

w zakresie: poszerzenia i częściowej zmiany lokalizacji jezdni, budowy chodników, przebudowy zjazdów, budowy kanalizacji opadowej, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego;

Przebudowa ul. Tynieckiej (powiatowa zbiorcza) od hm 0+00,00 (TPZ) do 2+59,80 (TPZ) w zakresie: przebudowy zjazdu na ul. Kolną, przebudowy zjazdu indywidualnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, rozebrania części nawierzchni, rozebrania przepustu, rozebrania słupów oświetlenia.”

 

 znajdujące się w liniach rozgraniczających zakres inwestycji

• działki nr: 11/1 (11), 15/1 (15), 16/3 (16/1), 16/5 (16/2), 18/1 (18), 19/1 (19), 20/3 (20/2),

108/38 (108/20), 108/41 (108/21), 108/42 (108/22), 108/44 (108/23), 108/46 (108/24),

108/48 (108/25), 108/50 (108/26), 114/3 (114/1), 116/1 (116) obręb 1 Podgórze,

• działki nr: 4/1 (4), 5/2 (5), 6/2 (6), 6/4 (6), 7/1 (7), 7/2 (7), 22/2 (22), 23/1 (23), 28/1 (28),

29/3 (29/2), 29/4 (29/2), 34/2 (34), 35/2 (35), 36/2 (36), 37/4 (37/1), 37/7 (37/2), 38/3 (38),

39/2 (39), 40/1 (40), 41/1 (41), 42/2 (42), 43/2 (43), 44/2 (44), 47/2 (47), 54/1 (54), 54/3 (54),

55/1 (55), 58/3 (58), 60/6 (60/2), 60/8 (60/3), 78/10 (78/3), 78/15 (78/6), 78/13 (78/7),

302/5 (302/3), 302/8 (302/3), obręb 74 Podgórze,

• w całości na działkach nr: 29/1, 59 obręb 74 Podgórze i 17/4, 17/6 obręb 1 Podgórze,

 poza liniami rozgraniczającymi zakres inwestycji:

• działki, na których przewidywany jest obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia:

2, 5/3 (5), 58/4 (58), 302/7 (302/3), 60/5 (60/2), 60/9 (60/3), 78/11 (78/3) obr. 74 Podgórze,

• działki, na których przewidywana jest przebudowa dróg innej kategorii: 78/8, 60/4, 60/7(60/3), 53/1, 57/3, 80/2, 302/1 obr. 74 Podgórze,

• działki, na których został oznaczony teren niezbędny do realizacji inwestycji (na podstawie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane): 11/2 (11) obr. 1 Podgórze oraz działki nr: 22/3 (22), 1/3, 2 obr. 74 Podgórze.

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym oraz wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku w terminie do 15.09.2014r.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi

i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

 

Stosownie do art. 41 kpa – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. Organ o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-07-25
Data publikacji:
2014-07-25
Data aktualizacji:
2014-07-25