Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-07-25)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 17.07.2014 r. do 06.08.2014 r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

• lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S o powierzchni użytkowej 56,51 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00407732/8, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 10 przy ul. Stanisława Worcella w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 48/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 149 o powierzchni 0,0412 ha, położona w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00307906/8,

• lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S1 o powierzchni użytkowej 325,45 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00501258/0, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 50 przy ul. Starowiślnej w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 170/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 128/1 o powierzchni 0,0548 ha, położona w obrębie 11, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00310601/4,

• udział Gminy Miejskiej Kraków wynoszący 1/2 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 89 o powierzchni 0,0626 ha, położonej w obrębie 56, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00145999/2, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności – MW oraz w korytarzu podstawowego układu drogowo – ulicznego (północna część działki od ul. Bieżanowskiej).

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 18.07.2014 r. do 07.08.2014 r.

- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 360/1 o pow. 0,0039 ha, położona w obrębie 6 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Hamernia, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – strych oznaczony symbolem S2 o powierzchni użytkowej 261,15 m2, dla którego prowadzona jest księga nr KR1P/00492920/5, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 11 przy ul. Dietla w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 140/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 19 o powierzchni 0,0752 ha, położona w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00002961/3.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 21.07.2014 r. do 10.08.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna:

1. nr 300/19 o pow. 0,0030 ha, położona w obrębie 69 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zagaje przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

2. nr 73/7 o powierzchni 0,0198 ha położona w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Falistej, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z równoczesnym udzieleniem bonifikaty od jej ceny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2009/2014 z dnia 17.07.2014r.

- obejmujący garaż przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2007/2014 z dnia 17.07.2014r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 14,46 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 20 wraz z udziałem wynoszącym 15/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 107/13 o powierzchni 0,0531 ha, położona w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00243880/2,

2. lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S1 o powierzchni użytkowej 66,82 m2, dla którego prowadzona jest księga nr KR1P/00492919/5, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 11 przy ul. Dietla w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 36/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 19 o powierzchni 0,0752 ha, położona w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00002961/3.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 22.07.2014 r. do 11.08.2014 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2000/2014 z dnia 17.07.2014r.

 

od 23.07.2014 r. do 13.08.2014 r.

- nieruchomości przeznaczonej do oddania w udziałach w użytkowanie wieczyste do dnia 26.09.2094 r., objętej księgą wieczystą KR1P/00190267/2 położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kupały w Krakowie oznaczonej jako działka nr 68/47 o pow. 0,0177 ha obręb 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 92 oraz osób fizycznych, z przeznaczeniem na cel użytkowy, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności posadowionego tam budynku fragmentu zespołu garaży celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 314 o pow. 0,0898 ha, obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00307644/3, zabudowanej również przedmiotowym budynkiem zespołu garaży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostającej w użytkowaniu wieczystym nabywców.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-07-25
Data publikacji:
2014-07-25
Data aktualizacji:
2014-07-25