Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-07-18)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 10.07.2014 r. – 30.07.2014 r.

– wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1918/2014  z dnia 08.07.2014r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

– przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 9 o powierzchni użytkowej 42,04 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 8,54 m2 i udziałem wynoszącym 56/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 46 o powierzchni 0,0431 ha, położona w obrębie 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00184354/4.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

od 11.07.2014 r. do 31.07.2014 r.

– niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 753 o pow. 0,0100 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Orlej przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

– niezabudowana działka ewidencyjna nr 259/320 o pow. 0,0083 ha, położona w obrębie 86 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Eibischa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

– wykaz obejmujący części udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków - przynależnych do lokali nr 27, nr 28 i nr 29 położonych w budynku przy ul. Bobrowskiego 10 w Krakowie powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych budynku przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 02.09.2102r, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1934/2014  z dnia 8 lipca 2014 r

– przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 66/5, o powierzchni 0,2431 ha, położoną w obrębie 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętą KW KR1P/00315493/8, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przy ul. Krzemienieckiej Nr 74, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Barycz” położona jest w terenach przeznaczonych na cele gospodarki rolnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 10.R.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

– wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

  • część działki nr 166/1 oraz działki nr 166/4, 166/5 i 166/7 obr. 53-Podgórze, na cele: plac manewrowy, dojście-chodnik, droga dojazdowa i zieleniec (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,
  • część działki nr 235/50, obr. 47-Podgórze, położonej w rejonie ulic Roi i Kotsisa na cel: ogródek działkowy (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 i 2 pozycja na wykazie.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

od 12.07.2014r. do 01.08.2014r.

– wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1919/2014 z dnia 08.07.2014 r.

od 16.07.2014 r. do 05.08.2014 r.

– wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 360/3 o pow. 0,0065 ha, położona w obrębie 6 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Hamernia przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

– wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 360/2 o pow. 0,0034 ha, położona w obrębie 6 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Hamernia przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 14.07.2014 r. do 03.08.2014 r.

– wykaz dotyczący części nieruchomości (o pow.0,0015 ha) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul.Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2014-07-17
Data publikacji:
2014-07-18
Data aktualizacji:
2014-07-18