Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE - WOJEWODA MAŁOPOLSKI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 11 lipca 2014 r. została wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja, znak: WI-IX.7821.1.29.2013 o uchyleniu w części decyzji Starosty Wielickiego, znak: BGN.6740.1.7.2012 z 07 października 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Lubostroń w Krakowie i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca tę decyzję w mocy – po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez strony postępowania.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1430, telefon: 12 39 21 509.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2014-07-16
Data publikacji:
2014-07-16
Data aktualizacji:
2014-07-16