Dokument archiwalny
Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych - ul. Odlewnicza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych - ul. Odlewnicza

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-06.6540.78.2014.KW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.78.2014.KW z dnia 8 lipca 2014 r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej inwestycji: Zabudowa mieszkalna jednorodzinna z parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, zjazdem z ulicy Odlewniczej wraz z układem dróg wewnętrznych na działkach nr 357/5, 304/35 obr. 6 Krowodrza oraz 234/3 obr. 5 Krowodrza oraz przebudowa ul. Odlewniczej na dz. nr 304/35 obr. 6 Krowodrza w rejonie ulicy Odlewniczej w Krakowie”, w wyniku postępowania w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wniosek Protekt sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą ul. Piastowska 44B, 30-070 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Gieroń.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój 406 – w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa) w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 K.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia 8 LIPCA 2014 R.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-07-09
Data publikacji:
2014-07-09
Data aktualizacji:
2014-07-09