Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji.


 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.144.2013.WM

OBWIESZCZENIE

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu dnia 26 czerwca 2014r postanowienia znak WS-04.6220.1.144.2013.WM o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa jednorodzinna składająca się z 200 budynków w zabudowie wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą sieciową (woda, kanalizacja deszczowa, gaz, sieć niskiego napięcia) i drogową oraz budową zbiorników szczelnych na nieczystości wraz z przyłączami na działkach nr 58/12, 61/1, 61/2, 61/3, 122/2 obr. 1 Podgórze, rozbudową zjazdu z ul. Tynieckiej oraz istniejących dróg na dz. nr 61, 53/10 obr. 74 Podgórze i dz. nr 61/1, 61/2 obr. 1 Podgórze, rozbudową sieci energetycznej na dz. nr 53/5, 53/9, 61, 303/1, 303/2, 120, 121, 122/1 obr. 74 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr 61, 53/5, 53/9, 53/10 obr. 74. Podgórze, rozbudową sieci gazowej na dz. nr 58/12, 61/1, 61/2, 61/3, 122/2 obr. 1 Podgórze oraz z terenami zielonymi na dz. nr 53/11 obr. 74 Podgórze i dz. 106/3 obr. 1 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”.

 

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30 czerwca 2014r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2014-06-30
Data publikacji:
2014-06-30
Data aktualizacji:
2014-06-30