Dokument archiwalny
Wyniki uzupełniającego konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzeniem nr 1729/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2014 r. zaakceptowane zostały wyniki uzupełniającego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

1. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. ( tel. 12/616-9490)

2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

3. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Biuro ds. Ochrony Zdrowia oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2014-06-26
Data publikacji:
2014-06-26
Data aktualizacji:
2014-06-26