Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-06-13)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 05.06.2014 r. do 25.06.2014 r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiące załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1456/2014 i Nr 1465/2014 z dnia 29.05.2014r.,

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 204/1 o powierzchni 0,0809 ha, objętą KW KR1P/00321185/1, położoną w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Suchej, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki” położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.9.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 06.06.2014 r. do 26.06.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewidencyjna nr 43/4 o pow. 0,0053 ha położona w obrębie 89 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Opatkowickiej,

2. jako działka ewidencyjna nr 19/50 o pow. 0,0178 ha położona w obrębie 100 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Korepty,

przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1464/2014 z dnia 29.05.2014r. i nr 1483/2014 z dnia 02.06.2014r.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż na 2 lata od 1.07.2013 r., obejmującej część działki nr 311/7 obręb 50-Podgórze, ul. Na Kozłówce, na cel: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie istniejących na tym terenie drogi wewnętrznej, chodnika oraz ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych, 1 pozycja na wykazie.

 

od 09.06.2014 r. do 29.06.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży:

1. objętej księgą wieczystą KR1P/00300409/5, położonej na os. Albertyńskim 19 w Krakowie oznaczonej jako działka nr 60/5 o pow. 0,3944 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta,

2. objętej księgą wieczystą KR1P/00300408/8, położonej na os. Albertyńskim 20 w Krakowie oznaczonej jako działka nr 60/4 o pow. 0,3210 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta,

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, będących jej współużytkownikami wieczystymi.

 

od 12.06.2014 r. do 02.07.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane działki ewidencyjne nr 196/18 o pow. 0,0009 ha i 196/30 o pow. 0,0002 ha położone w obrębie 69 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Warownej przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-06-12
Data publikacji:
2014-06-12
Data aktualizacji:
2014-06-12