Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 75/14 znak: WI-II.7840.3.27.2013 z 29 kwietnia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Budowa odcinka gazociągu w/c DN 500 Łukanowice - Tworzeń – przewiert kierunkowy o długości 615 m i ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa, pod rzeką Wisłą (w kilometrze 89+910) w miejscowości Kraków. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 76/16, 79/2, 97 obręb 43, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, nr 537, 64, 65/1, 152/3, 153/2, 151/1 obręb 108, jednostka ewidencyjna Podgórze, miejscowość Kraków«.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

 

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6, i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późniejszymi zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-06-11
Data publikacji:
2014-06-11
Data aktualizacji:
2014-06-11