Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 14 maja 2014 r. została wydana decyzja Nr 20/B/2014 (znak: WI-VI.7840.1.206.2013.KA) o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej, przebudowa i budowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średniej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych na działkach nr 502/23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 5; 242/25 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 16 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie,

obejmująca:

• przebudowę i budowę sieci trakcyjnej,

• przebudowę i budowę instalacji elektroenergetycznej,

• przebudowę sieci gazowej niskoprężnej i średniej,

• przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,

• przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym.

 

Postępowanie prowadzono na wniosek z 13 grudnia 2013 roku (uzupełniony 8 stycznia 2014 r. i 24 lutego 2014 r.), złożony przez Inwestora: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Kozoduja, MPRB Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, (zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wydane 22 stycznia 2014 r., postępowanie zostało zawieszone z urzędu 27 lutego 2014 r. i podjęte 8 maja 2014 r.).

Informuje się, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji na wniosek inwestora ponownie przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która zakończyła się wydaniem Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4242.1.7.2014.ASu z 29 kwietnia 2014 r. uzgadniającego realizację ww. przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko (w trakcie ww. postępowania Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na wystąpienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wydał 25 maja 2014 r. pozytywną opinię sanitarną znak: NZ-PG-420-100/14, ZL/2014/03/241).

 

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią sanitarną Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Terenów Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 65 (parter), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 - 1500, tel. (012) 39 21 490.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-05-22
Data publikacji:
2014-05-22
Data aktualizacji:
2014-05-22