Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 10 § 1, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że prowadząc postępowanie administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/11, znak: WI.IX.5350-35-10 z 29 kwietnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. Trasy Nowohuckiej) odcinek od węzła Rybitwy do węzła Igołomska wraz z budową węzłów budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S-7 na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Igołomska oraz budową wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami”, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie zmiany lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych, wydał:

 postanowienie znak: WI-X.7820.1.25.2013 z 06 maja 2014 r., którym postanowił podjąć zawieszone postępowanie administracyjne, ponieważ Inwestor przedstawił raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem na nośniku elektronicznym).

Na ww. postanowienie o podjęciu postępowania nie przysługuje zażalenie,

 postanowienie znak: WI-IX.7820.1.25.2013 z 07 maja 2014 r., którym z urzędu postanowił zawiesić postępowanie administracyjne  do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez właściwy organ.

Na ww. postanowienie o zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. od 745 – 1500, telefon: (012) 39 21 655.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku prowadzonego postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ uprawniony do wydania przedmiotowej decyzji o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr inż. arch. Elżbieta Wirth

Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-05-13
Data publikacji:
2014-05-13
Data aktualizacji:
2014-05-13