Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto¬wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 09 kwietnia 2014 r. wydał decyzję znak: WI-IX.7821.1.13.2013, reformującą decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Nr 4/4/2013, znak: AU-01-2.6740.4.21.2012.MUR z 09 maja 2013 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Wielogórskiej jako drogi gminnej klasy dojazdowej na odcinku km 0+000,00 do km 3+00,00 w zakresie budowy jezdni, chodnika, zatoki postojowej, zjazdów, drogowych rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, przyłączami oraz wylotem do istniejącego rowu, budową oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej, wraz z rozbudową ul. Podgórki Tynieckie od km 3+00,00 do hm 7+18,28 (odcinek od km 3+00,00 do 4+66,96 jako droga gminna dojazdowa, od km 4+66,96 do hm 7+18,28 jako droga gminna lokalna) w zakresie budowy jezdni, chodnika, oświetlenia, sieci wodociągowej, remontu istniejących zjazdów remontu istniejącej jezdni ul. Podgórki Tynieckie - od km 4+66,96 do km 6+81,55, budowy drogowych rowów odwadniających, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, umartwieniem odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami, budowy przepustów pod drogą oraz likwidacją istniejących, przebudowy sieci elektroenergetycznej eN, słupa elektrycznego, likwidacji istniejących słupów oświetleniowych i istniejącej sieci elektroenergetycznej, oraz przebudowy ulicy Wielogórskiej jako drogi innej kategorii w celu dostosowania obecnego jej układu do układu nowoprojektowanej ulicy.

Wojewoda Małopolski w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa uchylił zapisy dotyczące przebudowy fragmentu ulicy Wielogórskiej w Krakowie objętej obowiązkiem przebudowy drogi innej kategorii i w tym zakresie odmówił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz uchylił zapisy dotyczące przebudowy fragmentu ulicy Wielogórskiej, powierzchni działki nr 52/6 powstałej z podziału działki nr 52/4 i zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich – poprzez ustalenie, w miejscu uchylenia, nowych zapisów.

W pozostałej części Wojewoda Małopolski utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. od 745 – 1500 lub pod numerem telefonu: (012) 39 21 665.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku postępowania.

Na decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doko-nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-04-25
Data publikacji:
2014-04-25
Data aktualizacji:
2014-04-25