Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia informującego o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.13.2014.AS

                                                                    OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, stacją trafo, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym drogą wewnętrzną, zjazdem i miejscami postojowymi na terenie” na dz. nr 116/3, 116/2, 115, 114/106, 114/126, 114/125, 114/111, 519/3, 515/1 obręb 10 Podgórze w rejonie ulicy Praskiej i Gen. Bohdana Zielińskiego w Krakowie, z wniosku spółki 2GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, ul. Mikołajska 13, 31-027 Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 18 kwietnia 2014r r. znak: WS-04.6220.1.13.2014.AS o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 18 kwietnia 2014r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2014-04-18
Data publikacji:
2014-04-18
Data aktualizacji:
2014-04-18