Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.6.2014.LP

                                                                    OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z naziemnymi i podziemnymi miejscami postojowymi oraz infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Wrocławskiej w Krakowie" na działkach nr 245, 301, 273, 44/75, 44/74, 44/73, 44/72, 44/71, 44/47, 44/48, 44/50, 44/51, 44/52, 44/53, 44/55, 44/56, 44/57, 44/58, 44/64, 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 52/1, 52/2, 53 i 246 obr. 45 jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie, z wniosku: Jupiter S.A. (ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków), wydane zostało postanowienie znak WS-04.6220.1.6.2014.LP z dnia  03 kwietnia 2014r. r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia 03 kwietnia 2014r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2014-04-03
Data publikacji:
2014-04-03
Data aktualizacji:
2014-04-03