Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic (projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 z autopoprawkami)


Od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. wyłożone zostały do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty Statutów Dzielnic Miasta Krakowa z autopoprawkami, określone w projektach uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660. Czas trwania konsultacji wynikał z uchwały nr XCVII/1476/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania Dzielnic.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji nadania dzielnicom Miasta Krakowa Statutów. Dopuszczona została również możliwość składania opinii, o których mowa powyżej w formie elektronicznej na adres e-mail Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

 

Projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660 z autopoprawkami zostały wyłożone w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Przedmiotowe projekty uchwał Rady Miasta Krakowa zostały przedstawione ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, w dniu 27 lutego 2014 r. Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze zmiany zawarte w nowych statutach. W trakcie spotkania zgłoszono następujące postulaty:

- w § 102 ust.2 zmiana zapisu odnośnie odstępstwa od normy przedstawicielstwa z 50 % na 25%,

- w § 85 ust. 2 pkt 3 słowo „jestem” należy zamienić na „jest”.

 

Zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XCVII/1476/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania Dzielnic, do projektów nowych Statutów Dzielnic wpłynęły 4 wnioski:

 

- wniosek zawierający następujące postulaty:

w rozdz. II:

w § 3 pkt 1 dopisanie po słowach "(...) potrzeb społeczności lokalnej" frazy: „w ramach środków dostępnych do wyłącznej dyspozycji Dzielnicy",

w § 3 pkt 2 przywrócenie brzmienia §4 pkt 1 obecnego Statutu,

w § 3 pkt 3 dopisanie dodatkowego punktu o brzmieniu § 4 pkt 4 lit. g obecnego Statutu (chodzi o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),

w § 3 pkt 4 dopisanie dodatkowego punktu o brzmieniu § 4 pkt 5 lit. a obecnego Statutu (chodzi o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),

w § 3 pkt 4 lit. b zapis miałby w całości brzmienie §4 pkt 5 lit b obecnego Statutu,

do § 3 jako punkt 8 dopisanie § 4 pkt 6 obecnego Statutu w jego brzmieniu (tj. ocena gospodarności),

do § 3 jako punkt 9 dopisanie "opiniowanie kandydatów na ławników zamieszkujących na terenie Dzielnicy”,

w rozdz. III:

w § 10 dopisanie pkt 9: "program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków",

w § 11 ust. 1 wprowadzenie zmiany terminu z 2 tygodni na 3 tygodnie,

w § 11 ust. 3 dopisanie na końcu "na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku”,

w § 11 ust. 5 zamienienie słowa "powinny" na "muszą”,

w § 14 ust. 6 dopisanie na końcu "najpóźniej 3 dni przed terminem sesji”,

w § 15 ust. 3 jako kolejne zdanie dopisanie § 7 Regulaminu w obecnym brzmieniu,

w § 18 ust 8 zmienienie „większość zwykłą” na „bezwzględną” (tak jest obecnie i nie nastręcza to trudności),

w § 21 ust. 2 dopisanie pkt 12 o treści "zmiany w sposobie przeprowadzania głosowania" (skoro zachowano możliwość głosowania imiennego, to nie można uniemożliwiać jego przeprowadzenie kasując służący temu wniosek formalny),

w § 22 ust. 2 dopisanie na końcu frazy "traktowane jest ono, jeśli złożone w formie pisemnej - jako oświadczenie do protokołu na piśmie",

w § 22 ust. 2 dopisanie ust. 4 i 5 w brzmieniu § 14 ust. 4 i 5 obecnego Regulaminu,

w § 25 ust. 2 pkt 6 zmienienie frazy "co najmniej 200 mieszkańców" na frazę "2/3 liczby Mieszkańców, która była maksymalnie potrzebna do uzyskania mandatu na terenie Dzielnicy w ostatnich wyborach",

w § 27 dopisanie ust. 5 o brzmieniu § 19 ust. 5 obecnego Regulaminu (każdorazowo ok. ½ projektów uchwał w Dzielnicy wchodzi tym trybem, jego likwidacja nie wydaje się w związku z tym właściwa),

w § 29 ust. 1 zamienienie „1/3” na „1/4” (tj. już i tak dużo, nie ma potrzeby podnosić tego progu jeszcze wyżej),

w § 33 dodanie dodatkowych punktów „od 5 do 7” w brzmieniu punktów 1-3 § 7 obecnego Regulaminu,

w § 35 ust. 3 zamienienie "200 podpisów mieszkańców" na frazę "grupę 2/3 liczby Mieszkańców, która była maksymalnie potrzebna do uzyskania mandatu na terenie Dzielnicy ostatnich wyborach",

w § 37 ust. 4 zamiana terminu "90 dni" na "60 dni",

w § 38 ust. 7 na końcu dodanie: "lub uprawnionej grupy członków Rady, której przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej",

w § 38 ust. 8 zmiana słowa "stwierdza Rada" na frazę "nie wymaga potwierdzenia przez Radę" (trzeba zaznaczyć, że zdarzają się głosowania podyktowane czystą złośliwością, a nie powinno się nikogo zmuszać do pracy w komisji, której to z różnych, z założenia tylko poważnych przyczyn – nie może czynić),

w § 40 dopisanie ust. 4 w brzmieniu w §14 ust. 7 obecnego Statutu,

w § 42 ust. 2 zmiana terminu "30 dni" na "21 dni",

w § 43 ust. 2 skreślenie frazy „chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej” (taki zapis jest niecelowy, gdyż brak jest przepisów szczególnych),

w § 50 ust. 2 dopisanie pkt 12 i 13 w brzmieniu w §16 ust. 2 pkt 4 i 5 obecnego Statutu,

w § 56 ust. 1 zamienienie słowa: „maja” na: „kwietnia”,

w § 56 ust. 3 zamienienie słowa: „kwietnia” na: „marca”,

w § 57 ust. 3 wykreślenie frazy: „statutowego składu Rady” (większość 3/5 to i tak bardzo dużo, nie istnieje przyczyna by ją jeszcze windować w górę),

w rozdz. IV:

w § 76 ust. 3 zamiana frazy "200 mieszkańców" na "2/3 liczy Mieszkańców, która była maksymalnie potrzebna do uzyskania mandatu na terenie Dzielnicy w ostatnich wyborach",

w rozdz. V:

w § 78 ust. 2 dodanie po słowach: „(…) kryteriów zgodności z prawem” frazy:„oraz celowości, rzetelności i gospodarności” (nie istnieją żadne przesłanki by te elementy wykluczyć ze Statutu),

w rozdz. VI:

w § 85 ust. 3 dopisanie "i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze Dzielnicy",

w § 85 ust. 3 stworzenie „§ 85 a” w brzmieniu §4 obecnej Ordynacji Wyborczej,

w §102 ust. 3 zmiana „25%” na frazę "20 % średniej wielkości okręgu”,

w § 112 dopisanie pkt 10 w brzmieniu całego § 38 obecnej Ordynacji Wyborczej.

 

- wniosek podpisany przez 66 mieszkańców ul. Bosackiej, którzy podtrzymują swoje stanowisko i kategorycznie sprzeciwiają się przeniesieniu ul. Bosackiej (budynków ul. Bosacka 4, 6, 6a, 6b, 8, 10, 12,14, 16) do Dzielnicy II Grzegórzki jak również jakimkolwiek zmianom granicy Dzielnicy I i II na długości ul. Bosackiej. Mieszkańcy popierają uchwałę nr XLII/545/2014 Rady Dzielnicy I Stare Miasto z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie pozostawienia granic Dzielnicy I Stare Miasto w dotychczasowym ich przebiegu. Ulica Bosacka znajduje się w Dzielnicy I od pierwszej kadencji Rad Dzielnic, a Rada Dzielnicy I przeznaczała znaczne środki na remont ulicy w latach 2010-2013 oraz na modernizację oświetlenia, która nastąpi w 2014 r. Wnioskujący zwracają ponadto uwagę na fakt, iż cena metra kwadratowego w Dzielnicy II Grzegórzki jest znacznie niższa niż w Dzielnicy I Stare Miasto. Przeniesienie ul. Bosackiej do Dzielnicy II Grzegórzki spowoduje spadek wartości lokali własnościowych, a tym samym straty finansowe dla mieszkańców. Mieszkańcy wyrazili również we wniosku prośbę do Rady Dzielnicy I o dalsze ich wspieranie w działaniach o pozostawienie ul. Bosackiej w granicach Starego Miasta.

 

- wniosek zawierający następujące postulaty:

w § 1 ust. 4 zmienia się brzmienie pkt 20 na: „jednostce organizacyjnej Miasta – należy przez to rozumieć właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub właściwą jednostkę miejską Krakowa,”

w § 1 ust. 4 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: „ Ordynacji – należy przez to rozumieć rozdział VI. Statut Dzielnicy – Ordynacja Wyborcza”,

w § 1 ust. 4 dodaje się pkt 22 w brzmieniu: „ komisji wyborczej – należy przez to rozumieć dzielnicową i obwodową komisję wyborczą”,

w § 3 pkt 3 skreśla się słowo: „danej”,

w § 3 pkt 3 lit. f zastępuje się wyrażenie: „danej dzielnicy” słowem: „Dzielnicy”,

w § 3 pkt 4 skreśla się słowo: „danej”,

w § 12 ust. 9 słowo: „dłużej” zastępuje się wyrażeniem: „w dłuższym okresie”,

w § 12 ust. 2 skrót: „ust” zastępuję się skrótem: „ust.”,

w § 36 ust. 4 skrót: „ust 1 i 2” zastępuję się skrótem: „ust. 1 i 2”,

w § 37 ust. 1 po słowie: procedowania wstawia się przecinek,

nadaje się następujące brzmienie § 66:

1. Prezydent Miasta w porozumieniu z Radą sporządza projekt wykazu dróg, na których realizowane są zadania Dzielnicy, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 2 obligatoryjnie ujęte zostają drogi wewnętrzne oraz drogi gminne klasy dojazdowej.

3. Prezydent Miasta w porozumieniu z Radą sporządza projekt wykazu obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a), b), d).

4.Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3 przyjmowane są uchwałą Rady Miasta.

5. Procedurę, w której decyzje w zakresie rozdysponowania środków finansowych będących w dyspozycji Dzielnicy podejmują bezpośrednio mieszkańcy Dzielnicy określa się jako Budżet Obywatelski.

6. Rada w terminie do 31 stycznia r.p może podjąć uchwałę określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wskazywanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się zgodnie z procedurą określoną w § 78 Statutu.

7.Uchwała, o której mowa w ust. 6 może przewidywać finansowanie zadań w cyklu jednorocznym lub wieloletnim.

w § 70 zmienia się treść ust. 4 na:

„Po uzyskaniu informacji o wysokości środków na realizację zadań w ujęciu wieloletnim, Rada podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznego wykazu wskazanych zadań zgodnie z danymi określonymi przez jednostkę organizacyjną Miasta i mieszczącymi się w przyznanej Dzielnicy puli środków, zgodnie z wysokością limitów określoną na podstawie § 65”. Dzielnica przesyła przyjęty wykaz do jednostek organizacyjnych Miasta w terminie do 31 lipca r.p.”

nadaje się następujące brzmienie § 71:

Jednostki organizacyjne Miasta zapewniają Dzielnicy możliwą konsultację wszystkich etapów planowania i realizacji zadań. Zarząd Dzielnicy może opiniować wszystkie etapy planowania oraz realizacji zadań.

w § 72 pkt 8 zastępuje się wyrażenie: „publikacji o dzielnicy” wyrażeniem: „publikacji o Dzielnicy”,

w § 72 pkt 8 zastępuje się wyrażenie: „map dzielnic” słowem: „map”,

w § 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek, o którym mowa w ust. 2 kierowany jest do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta może zlecić przeprowadzenie doraźnej kontroli komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa ds. kontroli wewnętrznej, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. W przypadku odmowy zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Prezydenta Miasta, Rada może skierować wniosek o jej przeprowadzenie do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta celem rozpatrzenia.”,

w § 77 ust. 6 po słowie: „wniosku” dodaje się wyrażenie: „do rozpatrzenia”,

w § 78 zmienia się brzmienie ust. 6 na:

„Rada obligatoryjnie wskazuje w uchwale, o której mowa w § 70 ust. 4 Statutu zadania wybrane w głosowaniu przez mieszkańców, przy czym jako pułap minimalny Rada przyjmuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w uchwale, o której mowa w § 66 ust.6.”,

w § 78 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Procedura, o której mowa w ust. 7 powinna być zgodna z Regulaminem budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.”,

w § 83 ust. 4 pkt 2 zastępuje się słowo: „dzielnicy” słowem: „Dzielnicy”,

w § 83 ust. 4 pkt 2 zastępuje się słowo: „dzielnicą” słowem: „Dzielnicą”,

w § 85 ust. 2 pkt 3 zastępuje się słowo: „jestem” słowem: „jest”,

nadaje się następujące brzmienie § 89:

Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się :

Miejskiego Komisarza Wyborczego - wspólnego dla wszystkich Dzielnic,

Komisję Odwoławczą - wspólną dla wszystkich Dzielnic,

dzielnicowe komisje wyborcze - oddzielną dla każdej z Dzielnic,

obwodowe komisje wyborcze.

W skład organów, o których mowa w ust 1. mogą być powołane osoby stale zamieszkujące na obszarze Miasta, co do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 84 ust. 2,

w § 91 ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrażenie: „dzielnicowe i obwodowe”,

w § 91 ust. 1 pkt 5 wyrażenie: „dzielnicowej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych” zastępuje się wyrażeniem: „komisji wyborczych”,

w § 92 ust. 1 skreśla się w: „dzielnicową i obwodowe”,

w § 93 ust. 3 po słowie: „Komisji” dodaje się słowo: „Odwoławczej”,

nadaje się następujące brzmienie § 90 ust. 2:

Miejski Komisarz Wyborczy nie może kandydować na członka Rady ani być mężem zaufania,

nadaje się następujące brzmienie § 95 ust 3:

3. Ustala się następujące zasady doboru członków dzielnicowych komisji wyborczych:

1) przewodniczący komisji – osoba wskazana przez Miejskiego Komisarza Wyborczego,

2) zastępca przewodniczącego komisji – osoba wskazana przez właściwy terytorialnie Zarząd,

3) sekretarz komisji – osoba zakwalifikowana przez Prezydenta Miasta do komputerowej obsługi przesyłania wyników,

4) 4-6 członków komisji – wyłonionych spośród osób wskazanych przez kluby radnych, o których mowa w § 41 Statutu Miasta Krakowa, według stanu klubów na 60 dni przed terminem powołania komisji, stosując parytet liczony metodą Sainte-Laguë.”,

nadaje się następujące brzmienie § 96:

1. Obwodowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców, sekretarzy oraz członków powołuje Miejski Komisarz Wyborczy, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

2. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz 2 – 3 członków.

3. Ustala się następujące zasady doboru członków obwodowych komisji wyborczych:

1) przewodniczący komisji – osoba wskazana przez Miejskiego Komisarza Wyborczego,

2) zastępca przewodniczącego komisji – przedstawiciel właściciela lokalu,

3) sekretarz komisji – osoba zakwalifikowana przez Prezydenta Miasta do komputerowej obsługi przesyłania wyników,

4) 2 – 3 członków komisji – osoby, które zgłosiły się do Miejskiego Komisarza Wyborczego najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów. Szczegółowy termin, miejsce i godziny przyjęć kandydatur określi i poda do publicznej wiadomości Miejski Komisarz Wyborczy.

4. Ostateczny skład obwodowych komisji wyborczych ustala się w drodze publicznego losowania. Losowanie przeprowadza Miejski Komisarz Wyborczy spośród grona kandydatów, o których mowa w ust.3 pkt 4, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w obwodowych komisji wyborczych na obszarze danej Dzielnicy.

5. W przypadku braku zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych według zasad określonych w ust. 3 przez uprawnione podmioty w terminie określonym przez Miejskiego Komisarza Wyborczego, składy komisji wyborczych uzupełnione będą z listy rezerwowej ustalanej przez Miejskiego Komisarza Wyborczego.

6. Obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.”,

 

nadaje się następujące brzmienie § 98:

1. Miejski Komisarz Wyborczy weryfikuje przedłożone zgłoszenia do komisji wyborczych, przy czym:

1) w przypadku stwierdzenia braków formalnych, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, wzywa kandydata do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków w tym terminie powoduje, iż zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia,

2) w przypadku niespełnienia przez kandydata przesłanek, o których mowa w § 89 ust 2. zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może być mężem zaufania osoby kandydującej do danej Rady; dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

3. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na członka Rady i traci członkostwo w komisji wyborczej od chwili zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy.

4. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili zarejestrowania zgłoszenia kandydatury na członka Rady w danej Dzielnicy osoby będącej w stosunku do niej: zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego.

5. W przypadku utraty członkostwa z przyczyn określonych w ust. 3 i 4 Miejski Komisarz Wyborczy niezwłocznie powołuje nowego członka komisji z listy, o której mowa w § 95 ust. 4 oraz § 96 ust. 5.

6. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych wraz z wzorem oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 określa Miejski Komisarz Wyborczy.

7. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.”,

w § 102 ust. 2 wyrażenie: „50%” zastępuje się wyrażeniem: „25%”,

w § 118 ust. 4 wyrażenie: „obwodową i dzielnicową komisję wyborczą” zastępuje się wyrażeniem: „komisje wyborcze”,

w § 127 po słowie: ”członkami” dodaje się słowo „obwodowej”,

w § 131 po słowach: „§ 89” dodaje się wyrażenie: „ust. 1”.

W załączniku do Statutu Dzielnicy X Swoszowice, w opisie granic Dzielnicy X Swoszowice z Dzielnicą XII, należy dokonać korekty nazwy „Dzielnica XII Prokocim-Bieżanów” na „Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim”.

Analogicznych zmian zapisów należy dokonać w załączniku do Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, w załączniku do Statutu Dzielnicy XII oraz w załączniku do Statutu Dzielnicy XIII Podgórze, gdzie również w opisie granic figuruje nazwa „Dzielnica XII Prokocim-Bieżanów.

 

- w przedmiocie konsultacji wpłynęła opinia zawierające wniosek w następującym zakresie:

w § 24 ust.1 wprowadzenie zapisu: „Przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej",

w § 40 ust. 1 zmiana zapisu na: „Posiedzenia komisji rad dzielnic są jawne i dostępne.”,

w § 41 ust. 3 zmiana zapisu na: „Przebieg posiedzenia komisji jest protokołowany i nagrywany. Nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”,

w § 71 zmiana zapisu na: „Dzielnica realizuje komunikację z mieszkańcami w szczególności w formie:

1) redakcji, druku i kolportażu gazetki,

2) redakcji komunikatów oraz kolumn informacyjnych na łamach prasy lokalnej,

3) redakcji stron internetowych,

4) opłat za domeny – Internet,

5) obsługi tablic informacyjnych – pisanie tekstów, wymiana zawartości informacji na tablicach informacyjnych,

6) wynajmu sali na spotkania organizowane lub współorganizowane przez Dzielnice,

7) prelekcji,

8) wydawania materiałów promocyjnych w tym: projektowanie i wykonanie kalendarzy, katalogów wystaw, broszur informacyjnych, monografii, publikacji o dzielnicy, zaproszeń i plakatów na imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy, wykonanie map dzielnic i innych gadżetów służących promocji Dzielnicy.

 

Ponadto w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów opinię wyraziła Rada Dzielnicy I Stare Miasto (uchwała nr XLII/545/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.), Rada Dzielnicy V Krowodrza (uchwała nr XLI/401/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.), Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (uchwała nr 204/14 z dnia 3 marca 2014 r.) oraz Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (uchwała nr XXXIX/331/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.):

 

- Rada Dzielnicy I Stare Miasto wnioskuje o pozostawienie granic Dzielnicy I w dotychczasowym przebiegu tj. pozostawienie ul. Bosackiej oraz wszystkich pozostałych terenów w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto.

 

- Rada Dzielnicy V Krowodrza wnioskuje o wprowadzenie zmian oraz przeprowadzenie konsultacji odnośnie projektu nowego statutu Dzielnicy V Krowodrza, ze względu na ograniczenia możliwości w proponowaniu zadań do wykonania, niesprawiedliwe i drastyczne obniżenie wysokości środków finansowych dla Dzielnicy V Krowodrza, które w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić będzie do degradacji dzielnicy, zmiany w ordynacji wyborczej, które powodowałyby osłabienie znaczenia i jakości pracy Rady Dzielnicy, algorytm nie oddający specyfiki Dzielnic Miasta Krakowa.

 

- Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny wnioskuje o zmianę zapisów § 64 ust.1 poprzez nadanie brzmienia: „Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust.1 odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

40% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic

40% środków dzielonych jest wg kryterium liczby ludności dzielnic

20% środków dzielonych jest wg kryterium powierzchni Dzielnic będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków lub skarbu Państwa i nie oddanej w użytkowanie osobom trzecim”.

 

- Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

w § 11 ust.1 wydłużenie terminu wydawania opinii do 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku,

w § 64 ust. 1 pkt 1,2,3 wprowadzenie zapisu: „Ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa w § 63 ust.1 odbywa się na podstawie algorytmu, w którym:

50% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z Dzielnic

25% środków dzielonych jest wg kryterium liczby ludności dzielnic

25% środków dzielonych jest wg kryterium powierzchni Dzielnic będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków lub skarbu Państwa i nie oddanej w użytkowanie osobom trzecim,

w § 65 ust.2 zmiana zapisu na: „Dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 3% środków będących w jej dyspozycji na realizację zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych”,

w § 76 ust. 3 wprowadzenie zapisu: „Propozycje wniosku obywatelskiego może zgłosić grupa 100 mieszkańców mających prawo wybierania do Rady w terminie do 15 maja r.p.”,

w § 78 ust.1 wprowadzenie zapisu mówiącego, iż wniosek dotyczący zadań w ramach budżetu obywatelskiego dzielnicowego może zgłosić mieszkaniec Dzielnicy, który ukończył 18 rok życia”,

w § 112 ust. 6 dopisanie frazy: „oraz dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym”.

 

 

Prezydent Miasta Krakowa

/-/

Jacek Majchrowski

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w pliku pdf

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2014-03-12
Data publikacji:
2014-03-12
Data aktualizacji:
2014-03-12