Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-02-25)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 07.02.2014 r. do 27.02.2014 r.

- nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym Nr 9, przy ul. Zamkowej, w Krakowie oznaczony Nr 5A, o powierzchni użytkowej 39,55 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi - wc o powierzchni 0,96 m² i piwnicą o powierzchni 6,88 m² oraz z udziałem wynoszącym 101/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki 464/1 o powierzchni 0,0267 ha, w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Podgórze objęta KW KR1P/00473460/3.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 19.02.2014 r. do 11.03.2014 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 433/2014 z dnia 14.02.2014r.

- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 444/2014 z dnia 17.02.2014r.,

- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - wraz z ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 445/2014 z dnia 17.02.2014r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 55/10 o powierzchni 0,1131 ha, 55/26 o powierzchni 0,1174 ha, objęte KW KR1P/00508061/1, położone w obrębie 32, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Jęczmiennej, które zgodnie z decyzją Nr AU-2/7331/2784/2005 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 24 października 2005 r. mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący garaż Nr G5 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Friedleina 28A o powierzchni użytkowej 17,84 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 czerwca 2102 r. udziału wynoszącego 7/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 113/5 o powierzchni 0,0860 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00156853/7.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 20.02.2014 r. do 12.03.2014 r.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 463/2014 z dnia 18.02.2014r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący garaż oznaczony nr G2 o powierzchni użytkowej 15,67 m2, położony w zespole garaży przy ul. Siemaszki wraz z nieruchomością gruntową, na której jest położony, oznaczoną nr działki 285/7 o powierzchni 0,0019 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętą KW KR1P/00486878/0.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości stanowiącej własność miasta Kraków miasta na prawach powiatu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 193 o powierzchni 0,1670 ha, w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętą KW KR1P/00236944/7, zabudowaną budynkiem użytkowym położonym w Krakowie przy ul. Syrokomli nr 21.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 21.02.2014 r. do 13.03.2014 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 490/2014 z dnia 19.02.2014r.

 

od 24.02.2014 r. do 16.03.2014 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 169/8 o pow. 66 m2, obręb 16 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Glinik, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 21.02.2014 r. do 13.03.2014 r.

- dotyczący części nieruchomości(o pow. 0,0767 ha) położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-02-25
Data publikacji:
2014-02-25
Data aktualizacji:
2014-02-25