Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 9 stycznia 2014 r. postanowienia nr 1/P/2014 (znak sprawy: WI-VI.7840.1.117.2013.BC), o podjęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu 10 stycznia 2014 r. decyzji nr 1/B/2014 (znak sprawy: WI-VI.7840.1.117.2013.BC) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w sprawie prowadzonej z wniosku inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocników: Pana Zbigniewa Węgrzynka PKP PLK SA, Zespół ds. Modernizacji krakowskiego węzła kolejowego, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12 oraz Pana Pawła Motykę, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o., 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12, dla inwestycji pn.: Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Główny – Kraków Mydlniki w km 0,663 – 7,255, obejmująca: budowę i przebudowę układu torowego i odwodnienia torowiska do km 7,100; roboty budowlane – rozbiórkę i budowę ogrodzeń do km 7,100; przebudowę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; przebudowę i budowę sieci trakcyjnej; przebudowę i budowę sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej; przebudowę przejazdów drogowych oraz przebudowę dróg do km 7,100; rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów inżynieryjnych, w tym budowę ekranów akustycznych do km 7,100; rozbiórkę obiektów kubaturowych (budynki gospodarcze, garaże i inne) do km 7,100; budowę peronów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na przystanku osobowym Kraków Łobzów (km 3,278); przebudowę, budowę i demontaż instalacji sanitarnych do km 7,100; przebudowę i budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

na działkach o numerach ewidencyjnych:

gmina Miasto Kraków:

obręb – 0008: 179/47, 208/1, 209/6, 97, 291, 53/1, 52, 49/1, 54, 55/2, 56;

obręb – 0001: 251/6, 251/5, 251/4, 251/3, 251/2, 50/4, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 46/5, 45/2, 45/4, 44/2, 44/4, 231/2, 43/2, 42/2, 41/2, 40/2, 39/2, 38/2, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32/2, 31/2, 30/2, 250/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2, 25/2, 24/2, 23/2, 23/6, 22/23, 22/35, 22/37, 22/39, 22/33, 22/25, 22/27, 22/29, 22/31, 21/3, 3/4, 3/2, 51/3;

obręb – 0002: 792/5, 792/4, 792/3, 167/66, 167/64, 167/58, 34/4, 33/12, 33/10, 32/6, 31/10, 30/6, 27/3, 26/14, 823/4, 24/3, 23/3, 9/5, 8/3, 7/5;

obręb – 0003: 523, 522/10, 524;

obręb – 0006: 420/4, 420/5, 453, 3/6, 2/3, 439/3, 1/2, 426/1;

obręb – 0041: 709/74;

obręb – 0044: 305/2, 306/5;

obręb – 0045: 269/1; 243/31, 243/32, 243/24, 272, 242/20 (242/11), 242/21 (242/11), 242/22 (242/11), 242/23 (242/11), 242/24 (242/15), 242/25 (242/15), 242/26 (242/15), 242/27 (242/15), 242/30 (242/15), 242/4, 242/1, 242/19, 242/18, 242/17, 241/6, 241/7, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 240/1, 240/3, 240/12, 240/14, 240/15, 240/19, 244/3, 262, 294, 295, 242/14, 246, 245, 301 (244/4);

obręb – 0047: 177, 106;

obręb – 0048: 355, 81/4, 80/4, 79/4, 81/3.

 

w następującym zakresie:

 

1. Przebudowa i budowa torów (roboty ziemno-torowe) wraz z odwodnieniem podtorza:

• rozbiórka odcinków torów (od km 1,400 do km 6,955) oraz rozjazdów;

• przebudowa istniejących odcinków linii nr 95, 100, 133, 601, 948, 949;

Tor 1KB Tor 2KB

km 1,439 do km 1,663 km 1,785 do km 1.900

km 1,916 do km 3,726 km 3,000 do km 4,100

km 4,974 do km 5,900 km 4,200 do km 5,200

km 5,600 do km 7,100

• budowa nowych odcinków torów:

• budowa rozjazdów;

• budowa kozłów oporowych w km: 1,835; 2,942 i 3,158;

• budowa odwodnienia podtorza po jednej oraz po obu stronach torowiska na całej długości linii w postaci: rowów otwartych umocnionych oraz nieumocnionych rowów ziemnych, drenażu rurowego oraz bezrurowego drenażu kamiennego typu francuskiego z odprowadzeniem wód opadowych z torowiska do kanałów miejskiej kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz zbiorników chłonnych,

• regulacja torów w planie i profilu.

2. Roboty budowlane – rozbiórka ogrodzeń kolidujących z budową linii kolejowej i budowa nowych ogrodzeń (na odcinku do km 7,100).

3. Przebudowa oraz budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

• przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kablowej innych operatorów telekomunikacyjnych (TP S.A, TK Telekom i Enion S.A.), będących w kolizji z budową torów oraz przebudową przejazdów kolejowych (od km 1,242 do km 7,154);

• budowa kanalizacji kablowej na p.o. Kraków Łobzów;

• wyposażenie p.o. Kraków Łobzów w instalacje informacji akustycznej oraz zegarowej;

• budowa kabla optotelekomunikacyjnego na odcinku Kraków Mydniki – Kraków Balice (od km 7,027 do km 7,100);

• budowa kabla miedzianego na odcinku Kraków Mydniki – Kraków Balice (od km 7,027 do km 7,100).

4. Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej:

• przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku Kraków Główny Osobowy – Kraków Mydlniki z zastosowaniem systemu uszynienia grupowego oraz przebudowa sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej;

• przewieszenie sieci istniejącej na nowe konstrukcje wsporcze w miejscach kolizji z przebudowywaną infrastrukturą torową oraz przebudowa kolizji kabli sterowniczych odłączników sieci trakcyjnej i kolizji kabli zasilaczy sieci trakcyjnej.

5. Przebudowa i budowa sieci i urządzeń energetyki nietrakcyjnej:

• wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych służących eksploatacji linii kolejowej (m.in.: urządzeń srk, oświetlenia zewnętrznego, elektrycznego ogrzewania rozjazdów, dźwigów osobowych);

• przebudowa kolidujących z projektowanym układem torowym, istniejących linii kablowych niskiego i średniego napięcia;

• przebudowa i budowa oświetlenia zewnętrznego na stacji Kraków Główny Towarowy, p.o. Kraków Łobzów, p.odg. Kraków Bronowice, stacji Kraków Mydlniki, oświetlenia ulicznego (drogowego i miejskiego);

• przebudowa i budowa sieci i urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Kraków Główny Osobowy, stacji Kraków Główny Towarowy, p.o. Kraków Łobzów, p.odg. Kraków Łobzów, p. odg. Kraków Bronowice.

6. Przebudowa przejazdów kolejowych, dróg i chodników:

• remont przejazdu kolejowego w km 4,116 w ciągu ul. Rydla – przełożenie wysokościowe płyt żelbetowych CBP w celu dostosowania do projektowanej niwelety torów, wykonanie zabudowy toru bocznicowego płytami małogabarytowymi oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej na przejeździe;

• przebudowa drogi technologicznej od km 3,358 do km 3,244 toru 1KB – rozbiórka drogi o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5 m z mijankami;

• przebudowa chodników prowadzących do przebudowywanego przejścia pod torami w km 5,510 toru 1KB (ul. Katowicka) – rozbiórka istniejących chodników bitumicznych i wykonanie nowych o nawierzchni z kostki betonowej.

7. Przebudowa, rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych z budową ekranów akustycznych:

• rozbiórka 2 ścian oporowych w km od 2,804 do 2,923 przy torze nr 1KB (od km 67,887 do km 68,006 linii nr 133);

• rozbiórka części wiaduktu i budowa przejścia pod torami z wyjściem na perony w km 3,397 toru 1KB (km 67,411 linii nr 133 tor nr 1 i 2);

• remont istniejącego wiaduktu nad ul. Armii Krajowej w km 5,222 tor 1KB (km 65,596 linii nr 133, km 2,302 linii nr 95 tor nr 1);

• budowa nowego wiaduktu nad ul. Armii Krajowej w km 5,222 tor 1KB (konstrukcja łukowa z jazdą górą dla jednego toru nowej linii kolejowej), z wykonaniem urządzeń dylatacyjnych, balustrad ochronnych i schodów skarpowych dla obsługi technicznej;

• rozbiórka przepustu kolejowego w km 5,522 tor 1KB (km 2,008 linii 95);

• rozbiórka kładki dla pieszych nad torami w km 5,535 tor 1KB (km 65, 295 linii nr 133);

• rozbiórka kładki dla pieszych oraz przepustu kolejowego w km 5,522 pod torem linii 95;

• budowa przejścia podziemnego w km 5,510 linii 1KB (służącego do przeprowadzania ruchu pieszego pod torami), z wykonaniem po obu stronach przejścia podziemnego zadaszonych zejść ze schodami i pochylniami dla osób niepełnosprawnych;

• przebudowa wiaduktu nad ul. Zielony Most w km 5,954 tor 1KB (km 64,876 linii nr 133, tory nr 1 – linia nr 95; nr 1, 2 – linia nr 100; nr 1 - linia nr 133), z wykonaniem chodnika dla obsługi technicznej;

• budowa ścian oporowych w km 3,307÷ 3,394, 3,399÷3,411, 5,410÷5,853 dla toru 1KB oraz 3,228÷ 3,347, 4,252÷ 4,698, 4,979÷ 5,056, 5,716÷ 5,820, 6,235÷ 6,329, 6,957 ÷ 7,005 dla toru 2KB;

• budowa przejścia dla zwierząt w km 4,528 toru nr 2KB w formie przepustu;

• budowa ekranu akustycznego od km 2,958 do km 2,993 (km toru nr 1KB).

8. Rozbiórka i budowa obiektów kubaturowych oraz peronów z wyposażeniem:

• rozbiórka budynku garażowego w km 3,160 (km 67,650 linii 133);

• rozbiórka budynków magazynowych w km 5,900 (km 64,950 linii 133);

• budowa peronów jednokrawędziowego i dwukrawędziowego na przystanku osobowym Kraków – Łobzów w km ok. 3,278 (67,532 linii nr 133) wraz z dojściami do peronów (w tym windami) oraz wiatami i elementami małej architektury na peronach;

• przebudowa rampy na p.o. Kraków Łobzów.

9. Przebudowa, budowa i rozbiórka instalacji sanitarnych:

• przebudowa gazociągów średniego ciśnienia przebiegających pod układem torowym w km 3,350 oraz km 6,561;

• przebudowa sieci wodociągowej przebiegającej pod układem torowym w km 6,557;

• rozbiórka sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż układu torowego nad wiaduktem w rejonie km 3,400;

• budowa odwodnienia peronów na przystanku osobowym Kraków Łobzów;

• budowa odwodnienia obiektów inżynieryjnych (wiaduktów, przejścia podziemnego dla ruchu pieszego, ścian oporowych, przepustu dla zwierząt), z odprowadzeniem wód opadowych do kanałów miejskiej kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, zbiorników chłonnych oraz tymczasowego zbiornika szczelnego.

10. Przebudowa, budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, tj. przebudowa, budowa sieci i urządzeń srk oraz usunięcie kolizji z robotami torowymi i okołotorowymi - roboty budowlane na posterunkach ruchu i szlakach do km 7,255.

 

 

Na postanowienie o podjęciu postępowaniu nie przysługuje zażalenie, natomiast od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z wydaną decyzją i postanowieniem, materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPONSKA - DYREKTOR WYDZIALU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-01-13
Data publikacji:
2014-01-13
Data aktualizacji:
2014-01-13