Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.97.2013.PD

                                                                  OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy prowadzonego na wniosek spółki TREIMORFA PROJECT Sp. z o.o. (ul. Szpitalna 17/3, 31-024 Kraków), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej konstrukcji wieżowca NOT na budynek usługowy (w tym biurowo - usługowo - wystawienniczo - konferencyjny) i budowa dodatkowego zespołu zabudowy o funkcji usługowej i mieszkalno-usługowej oraz instalacjami wewnętrznymi (wodno - kanalizacyjną, energetyczną i ciepłowniczą) oraz infrastrukturą techniczną na działkach 321, 231/3, 229, 228/2, 228/1, 283 obr. 8 Śródmieście oraz na działkach nr 487/4, 486/3 obr. 5 Śródmieście, wjazdem od strony ul. Lubomirskiego z działki 228/1 obr. 8 Śródmieście oraz wjazdem technicznym do celów ochrony przeciwpożarowej od strony ul. Beliny - Prażmowskiego z działki 231/3, obr. 8 Śródmieście a także remontem parkingów podziemnych i naziemnej powierzchni utwardzonej' - CENTRUM KONGRESOWE NAUKI I TECHNIKI - TREIMORFA.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach: 740 -1530.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2014-01-08
Data publikacji:
2014-01-08
Data aktualizacji:
2014-01-08