Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

Na podstawie art. 95 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 13.12.2013 r. na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, reprezentowanej przez Pana Jerzego Marcinko – dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Kraków, ul. Centralna 53; została wydana decyzja nr 2913/2013 znak: AU-01-3.6740.2.695.2013.KPŁ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, Etap I: ul. Mogilska, Al. Jana Pawła II, Al. Solidarności na działkach nr 473/4, 473/10, 782, 781, 783, 784, 786, 787, 697/5, 697/12, 697/6, 668 obr. 4 Kraków – Śródmieście; nr 477/1, 490/9, 491/1, 556, 388/1, 496/4, 471/3, 481/1 obr. 5 Kraków - Śródmieście; nr 282, 283, 284, 285, 286, 287, 281, 274, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 obr. 16 Kraków - Śródmieście; nr 40/1, 41/2, 36/3, 56, 57, 58, 59 obr. 6 Kraków – Nowa Huta; nr 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 264/20, 264/21, 264/23, 272/1, 279/1 obr. 7 Kraków – Nowa Huta; nr 247 obr. 47 Kraków – Nowa Huta; nr 30 obr. 48 Kraków – Nowa Huta; nr 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 4/2, 7/8, 7/9, 7/10, 8/2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17/2, 17/5, 18/3, 19/1, 19/2, 358/1, 358/2, 359/1, 363 obr. 49 Kraków – Nowa Huta; nr 100, 101 obr. 51 Kraków – Nowa Huta; nr 44 obr. 52 Kraków – Nowa Huta.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2913/2013 z 13.12.2013 r., oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z 25.11.2013 r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 800 do 1500

tel. inspektora prowadzącego sprawę: (12) 616-80-28.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2013-12-18
Data publikacji:
2013-12-18
Data aktualizacji:
2013-12-18