Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.327.2013.DPO Kraków, dnia 29.11.2013r.

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjno-sportową polegająca na przebudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej strzelnicy i budynku „służbówki”, przebudowie istniejącego zjazdu na działkę od strony ul. Królowej Jadwigi, budowie dróg pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dojść, schodów, pochylni oraz obiektów małej architektury na terenie wokół strzelnicy, a także budowie i przebudowie infrastruktury technicznej w tym budowie sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz instalacji wewnętrznych ze zbiornikiem wybieralnym wody opadowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, na działkach nr 205/18, 205/16, 205/17, 205/6, 205/1, 205/12, 205/9, 205/14, 472/4, 474/15, 474/16 obr 10 Krowodrza”

 

prowadzonej na wniosek: Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej, ul. Walerego Sławka 10, Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Feliksa

 

w dniu 29.11.2013r Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/6733/370/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm. - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data aktualizacji:
2013-11-29