Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-11-29)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 19.11.2013 r. do 09.12.2013 r.

- nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia o 20 lat tj do dnia 16 października 2033 r. prawa nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Tuchowska 113 oznaczonej jako działka nr 151 o pow. 0,2863 ha obręb 95 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00192679/7, na rzecz Stowarzyszenia Rajska Szkoła celem prowadzenia publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 

od 20.11.2013 r. do 10.12.2013 r.

- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3302/2013 z dnia 15.11.2013r.

 

od 25.11.2013 r. do 15.12.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1082/19 o pow. 0,0007 ha, położona w obrębie 33 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Bukietowej przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 137/37 o powierzchni 1,2873 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Aleksandry 25, na rzecz jej współużytkowników wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3340/2013 z dnia 20.11.2013r.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3354/2013 z dnia 20.11.2013r.

 

od 26.11.2013 r. do 16.12.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1082/20 o pow. 0,0010 ha, położona w obrębie 33 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Bukietowej przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta miasta Krakowa Nr 3366/2013 z dnia 21.11.2013r.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń wspólnego użytku na cele mieszkaniowe wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta miasta Krakowa Nr 3365/2013 z dnia 21.11.2013r.,

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3337/2013 z dnia 20.11.2013r.,

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 13 o powierzchni użytkowej 15,64 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 41 w Krakowie wraz z udziałem wynoszącym 23/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 135/3 o powierzchni 0,0202 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00096898/5:

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 34/3 obr. 14-Krowodrza, ul. Wyczółkowskiego, na cel: zieleń przydomowa 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 229/56 obr. 50-Podgórze, ul. Okólna, na cel: handel, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 208/42 obr. 50-Podgórze, ul. Wlotowa, na cel: dojście do pawilonu handlowego (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 35/36 obr. 51-Nowa Huta, ul. Wiśniowy Sad, na cel: handel i dojście do obiektu, 1 pozycja na wykazie.

 

od 27.11.2013 r. do 17.12.2013 r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3367/2013 z dnia 21.11.2013r.

- obejmujący lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczony do sprzedaży na rzecz jego najemcy na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na przynależnym do tego lokalu udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3364/2013 z dnia 21.11.2013r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni użytkowej 16,81 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Tynieckiej Nr 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 lutego 2103 r. udziału wynoszącego 67/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 4/38 o powierzchni 0,0611 ha położonej w obrębie 10 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00185496/8

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data aktualizacji:
2013-11-29