Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Od dnia 21 października 2013 r. przez okres 14 dni wyłożone zostały do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty nowych Statutów dzielnic Miasta Krakowa, stanowiące załączniki 1-18 do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, stanowiących załączniki 1-18 do uchwały nr LXXXV/1285/13. Dopuszczona została również możliwość składania opinii, o których mowa powyżej w formie elektronicznej na adres e-mail Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

 

Załączniki do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r. zostały wyłożone w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Przedmiotowe załączniki zostały przedstawione ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa, w dniu 29 października 2013 r. Podczas spotkania przedstawione zostały główne przyczyny wprowadzania zmian statutów Rad Dzielnic oraz najważniejsze zmiany zawarte w nowych statutach. W trakcie spotkania zgłoszono następujące postulaty:

- umieszczenie w statutach zapisów umożliwiających odwołanie radnego przez mieszkańców,

- możliwość odwołania Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy nie 3/5 głosów, lecz zwykłą większością głosów,

- członek Rady Dzielnicy nie powinien być jednocześnie urzędnikiem, także osoby tworzące gazetki dzielnicowe nie powinny być zatrudnione w Urzędzie Miasta Krakowa lub miejskich jednostkach organizacyjnych,

- proces legislacyjny w Dzielnicy powinien być szczelny i transparentny, zadania przekazane Dzielnicy do realizacji powinny być doprecyzowane, a nie zapisane w sposób ogólny, a decyzja o wydatkowaniu środków powinna opierać się na konkretnych kryteriach,

- wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego i przez Internet,

- rozszerzenie zapisów § 3 pkt 1 o możliwość realizacji zadań Dzielnic także w obszarze dróg powiatowych,

- zmiana zapisu § 3 dotyczących rozstrzygać tylko „najpilniejszych” potrzeb społeczności lokalnej,

- pozostawienie wymogu zebrania 25 podpisów poparcia przy rejestracji kandydata na członka Rady Dzielnicy,

- dodanie w § 49 ust.2 zapisu „i interesu faktycznego”,

- nie różnicowania statutów dla poszczególnych Dzielnic,

- doprecyzowania zapisów dotyczących gazetek dzielnicowych oraz dopuszczenia możliwości umieszczania w nich reklam,

- archiwizacji nagrań z sesji Rad Dzielnic,

- zwrócono uwagę, że konstruowanie nowych statutów Dzielnic powinno odbywać się w gronie złożonym z przedstawicieli każdej Dzielnicy, radnych Miasta Krakowa, kompetentnych urzędników, przy udziale prawnika. Mieszkańcom powinny zostać wyszczególnione te zmiany, które ich bezpośrednio dotyczą, bez konieczności analizy całości projektu.

 

Zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic, do propozycji nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów wpłynęło 266 wniosków:

 

- wniosek dotyczący zastąpienia określenia „członek Rady Dzielnicy”, określeniem „radny”. W opinii składającego wniosek, zmiana nomenklatury może być niezrozumiała dla mieszkańców i powodować obniżenie prestiżu tej funkcji,

 

- wniosek dotyczący zmiany algorytmu podziału środków finansowych dla poszczególnych Dzielnic. Zaproponowany w projekcie podział środków dyskryminuje Dzielnice duże obszarowo i o dużej liczbie mieszkańców. Wnioskodawca proponuje następujący podział środków finansowych: 40% środków w zależności od obszaru Dzielnicy, 40% środków w zależności od liczby mieszkańców, 20% środków w równym stopniu dla każdej z Dzielnic,

 

- wniosek zawierający postulaty w zakresie poszerzenia kompetencji Dzielnicy o wnioskowanie w sprawach powoływania lub odwoływania kuratorów sądowych, opiniowanie kandydatów na ławników zamieszkujących na terenie Dzielnicy, przywrócenie zapisu dotyczącego zgłaszania przez Dzielnicę postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu danej Dzielnicy przed ich sporządzeniem. Wniosek zawiera również postulaty dotyczące rozszerzenia § 7 o zapis „Jawność działania organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Dzielnicy i komisji”, postulaty w zakresie ułatwienia wniesienia przez mieszkańców projektu uchwały, zapewnienia możliwości aktywnego udziału mieszkańców w pracach Rady Dzielnicy poprzez jej komisje oraz postulaty dotyczące „Budżetu Partycypacyjnego” w Dzielnicach,

 

- wniosek zawierający postulat rozszerzenia kompetencji Dzielnic o możliwość wnioskowania przez Dzielnicę o przeprowadzenie przetargu celowego, możliwość uczestnictwa w komisjach przetargowych na wykonywanie robót i dostaw dla placówek oświatowych i innych jednostek finansowanych przez Miasto i działających na obszarze Dzielnicy, komisjach przetargowych na wykonywanie robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, komisjach odbioru ww. robót, możliwość oceny gospodarności i funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na obszarze danej Dzielnicy oraz możliwość opiniowania i występowania z wnioskami przez Radę Dzielnicy w sprawach określonych w § 3 projektu. Wniosek zawiera również propozycje rozszerzenia stosowania przepisów mówiących o przesyłaniu Radnym Miasta materiałów na sesję Rady Dzielnicy także o zapisy zawarte w § 14 ust.7, doprecyzowania zapisów zawartych w § 18 ust.8, zmiany zapisów dotyczących liczby podpisów pod obywatelskim projektem uchwały z liczby 200 osób na procent (np.1%) liczby mieszkańców danej Dzielnicy, wprowadzenia zapisów mówiących, że jeśli projekt uchwały zgłoszony przez mieszkańców uchybia wymogom, to nie jest to równoznaczne z jego odrzuceniem, wprowadzenia zapisu mówiącego o maksymalnym okresie, w którym projekt uchwały musi zostać poddany czytaniu na sesji Rady Dzielnicy. Wnioskodawca proponuje także zmianę terminu, do którego Zarząd Dzielnicy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Dzielnicy sprawozdania rocznego, uszczegółowienie algorytmu w części dotyczącej podziału poszczególnych części środków finansowych na poszczególne Dzielnice oraz dodanie przepisu o minimalnej liczbie podpisów wyborców danego okręgu pod zgłoszeniem kandydata w wyborach do Rady Dzielnicy,

 

- wniosek dotyczący rozszerzenia zakresu miejskiej infrastruktury drogowej, na której Dzielnice mogą planować i realizować zadania o drogi powiatowe oraz chodniki przy drogach wojewódzkich i krajowych, wprowadzenia w wyjątkowych sytuacjach procedury odstępstwa od wymogu przeznaczenia, co najmniej 75% środków będących w dyspozycji Dzielnicy na zadania ujęte w § 3 pkt 1-4, rozszerzenia zapisów § 67 o Radę Dzielnicy jako podmiot uprawniony do oceny i realizacji wszystkich etapów planowania i realizacji zadań. Wniosek zawiera także postulaty dotyczące trybu wyboru członków Komisji Rewizyjnej, możliwości powoływania do Komisji Problemowych Rady Dzielnicy osób spoza składu Rady, wprowadzania projektu uchwały w trybie nagłym i ograniczeń w tym zakresie, obowiązku publikacji w biuletynach dzielnicowych oświadczeń popartych przez co najmniej ¼ składu Rady Dzielnicy, określenia trybu wyboru redaktora naczelnego, wprowadzenia obowiązku umieszczania nagrań z sesji Rad Dzielnic oraz posiedzeń Zarządów i Komisji na stronach internetowych Dzielnic. W opinii składającego wniosek w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybory uzupełniające powinny się odbywać nie później niż rok przed końcem kadencji,

 

- wnioski o tej samej treści złożone przez 67 mieszkańców zawierające postulaty dotyczące możliwości odwołania radnego Dzielnicy, prowadzenia ewidencji z imiennym wykazem głosowań radnych, weryfikowanej na bieżąco i umieszczonej na stronie internetowej, rejestrowania obrazu i dźwięku sesji i posiedzeń komisji oraz umieszczania zapisu na stronie internetowej. Wnioski zawierają także propozycję, aby inicjatywa uchwałodawcza przysługiwała grupie 50 osób oraz propozycję możliwości odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy zwykłą większością głosów. Przedstawiono również postulaty dotyczące głosowania nad inwestycjami, które powinny odbywać się po przedstawieniu wstępnego kosztorysu i dokładnego opisu zadania, prowadzenia wykazu, umieszczanego na stronie internetowej, zawierającego inwestycje planowane i wykonane na terenie poszczególnych osiedli w Dzielnicach, z podaniem kwot, a także umożliwienie uzyskania odpowiedzi na łamach gazetki dzielnicowej na zapytania złożone przez 20 mieszkańców, jak również umieszczanie w gazetce informacji o problemach osiedli na wniosek 20 mieszkańców,

 

- wniosek zawierający następujące postulaty: przywrócenie zapisu dotyczącego zgłaszania przez Dzielnicę postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu danej Dzielnicy przed ich sporządzeniem oraz przywrócenie zapisu dotyczącego opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy, rozszerzenie § 7 o zapis „Jawność działania organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Dzielnicy i komisji”, zmiany dotyczące zmniejszenia grupy mieszkańców, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza z 200 osób do 20 oraz skrócenia terminów w § 35 ust.3 pkt 3 i 4 z 21 dni na 7 dni. Wniosek zawiera również propozycję poszerzenia składu komisji o osoby spoza Rady Dzielnicy, uznane przez komisję za kompetentne w danej dziedzinie oraz propozycję, aby mieszkaniec lub przedstawiciel grupy mieszkańców miał prawo brać udział z prawem zabierania głosu w posiedzeniach komisji Rady, w sprawie, która jego lub grupy mieszkańców bezpośrednio dotyczy. Wniosek zawiera również postulaty rozszerzenia § 65 o zapis dotyczący określenia przez Radę Dzielnicy wysokości środków do rozdysponowania w procedurze „Budżetu Partycypacyjnego” oraz postulaty odnośnie działań w ramach „Budżetu Partycypacyjnego”, z zaznaczeniem, iż szczegółowy regulamin planowania i realizacji zadań w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” oraz ich kontroli ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia,

 

- wniosek dotyczący modyfikacji nazewnictwa używanego w statutach, zawierający propozycję, aby nazwę podwójnej funkcji „Przewodniczący Rady i Zarządu” zastąpić nazwą „Przewodniczący Rady”, nazwę „zarząd” zastąpić nazwą „Prezydium Rady”. W opinii składającego wniosek, zmiana nomenklatury uczyni strukturę organów Dzielnicy czytelniejszą dla mieszkańców,

 

- wnioski o tej samej treści złożone przez 189 mieszkańców wyrażające negatywną opinię co do propozycji zmiany granicy Dzielnicy XIV Czyżyny, polegającej na wyłączeniu ul. Cieślewskiego z obszaru Dzielnicy XIV. Składający wnioski nie zgadzają się na wyłączenie ul. Cieślewskiego z obszaru Dzielnicy XIV Czyżyny,

 

- wniosek zawierający następujące postulaty: wprowadzenie w § 24 ust. 1 zapisu mówiącego, iż przebieg obrad jest protokołowany i rejestrowany za pośrednictwem urządzeń rejestracji dźwięku lub dźwięku i obrazu, a elektroniczny zapis przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu i umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, rozszerzenie zapisów § 24 ust. 2 pkt 6, poprzez wskazanie, że protokół powinien zawierać podjęte uchwały wraz z imiennym wynikiem głosowań. Wniosek zawiera również propozycję wprowadzenia zapisów, iż posiedzenia komisji Rad Dzielnic są jawne i dostępne, przebieg posiedzenia komisji oraz przebieg posiedzenia Zarządu są protokołowane i nagrywane, nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu stanowią załączniki do protokołu i są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek ponadto zawiera postulat otworzenia katalogu form komunikacji z mieszkańcami w § 71, poprzez dodanie słowa „w szczególności”, wprowadzenia zmian dotyczących zmniejszenia ilościowego grupy mieszkańców, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza z 200 osób do 50, wprowadzenia uregulowań dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, pozyskiwania funduszy i ich wydawania oraz wprowadzenia zapisu, iż bierne prawo wyborcze powinno przysługiwać osobom stale zamieszkującym na terenie danej dzielnicy,

 

- wniosek zawierający propozycję przywrócenia zapisów § 4 pkt 1, pkt 4 lit.g, pkt 5 lit.a, pkt 5 lit. b, pkt 6 obowiązującego statutu, dopisania w § 3 pkt 1 po słowach „potrzeb społeczności lokalnej’ frazy „w ramach środków dostępnych do wyłącznej dyspozycji Dzielnicy”, a w § 3 pkt 9 dopisania „opiniowanie kandydatów na ławników zamieszkujących na terenie Dzielnicy”. Wniosek zawiera również postulat rozszerzenia katalogu zadań Dzielnicy o program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”, zmiany terminu wydawania opinii w formie uchwał z dwóch tygodni na trzy tygodnie, dopisania na końcu § 11 ust. 3 „na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku”, zmiany słowa „powinny” w § 11 ust.5 na „muszą”, wskazania terminu odbioru materiałów związanych z przedmiotem sesji na najpóźniej 3 dni przed jej terminem, dopisania na końcu § 15 ust. 3 obecnego brzmienia § 7 Regulaminu Dzielnicy, zmiany zapisu w § 18 ust. 8 zwykłej większości głosów na bezwzględną większość, dopisania w § 21 ust.2 kolejnego punktu o treści „zmiany w sposobie przeprowadzania głosowania”, dopisanie na końcu § 22 ust. 2 frazy „traktowane jest ono, jeśli złożone w formie pisemnej – jako oświadczenie do protokołu na piśmie”. Zaproponowano również przywrócenie zapisów § 14 ust. 4 i 5, § 19 ust. 5, § 7 pkt 1-3 obowiązującego Regulaminu Dzielnicy, zmianę ilości mieszkańców, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza z 200 osób na 2/3 liczby mieszkańców, która była maksymalnie potrzebna do uzyskania mandatu na terenie Dzielnicy w ostatnich wyborach, możliwość zgłoszenia inicjatywy podjęcia uchwały w sprawie nagłej w trakcie obrad sesji przez co najmniej ¼ statutowego składu Rady, zmianę terminu w § 37 ust. 4 z 90 dni na 60 dni, dodanie na końcu § 38 ust. 7 zapisu „lub uprawnionej grupie członków Rady, której przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej”, zamianę w § 38 ust. 8 słowa „stwierdza Rada” na „nie wymaga potwierdzenia przez Radę”. Wniosek zawiera także postulat przywrócenia zapisu § 14 ust.7, § 16 ust. 2 pkt 4 i 5 obowiązującego statutu, zmiany terminu określonego w § 42 ust. 2 na 21 dni, skreślenia frazy w § 43 ust.2 „chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej”, zmiany terminu przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu z końca maja na koniec kwietnia, zmiany terminu przekazania członkom Rady przez Zarząd sprawozdania z końca kwietnia na koniec marca, wykreślenia w § 57 ust.3 frazy „statutowego składu Rady”, zmiany ilości mieszkańców mogących zgłosić propozycję wniosku Obywatelskiego z 200 mieszkańców na 2/3 liczby mieszkańców, która była maksymalnie potrzebna do uzyskania mandatu na terenie Dzielnicy w ostatnich wyborach, dodania w § 78 ust. 2 frazy „oraz celowości, rzetelności i gospodarności”. Składający wniosek proponuje ponadto przywrócenie zapisów § 4 i § 38 obowiązującej Ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic, zmianę odstępstwa od normy przedstawicielstwa przy tworzeniu okręgów wyborczych z 25% na 20% średniej wielkości okręgu, dopisanie w § 85 „i jest zameldowany na pobyt stały na obszarze Dzielnicy”,

 

- wniosek zawierający uwagi co do zbyt ogólnego zapisu w § 11 ust.4 „sprawy szczególnie istotne”, postulat, iż odwołanie Przewodniczącego powinno odbywać się bezwzględną większością składu Rady, w głosowaniu tajnym. Wniosek zawiera również postulat korekty numeracji w § 60 ust.2, określenia terminu „stale zamieszkuje”, zmiany brzmienia § 85 w następujący sposób: „prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie, która ma prawo wybierania do danej rady i stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy”, wybierania zastępcy przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej spośród członków komisji, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością, potwierdzenia zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy przez co najmniej 25 podpisów osób mających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym, uzupełnienia zapisów § 112 ust.8 o potwierdzenia faktu poparcia przez właściwe statutowo organy partii lub organizacji społecznej o sformułowanie „zarejestrowanej sądownie”, wykreślenia § 158, § 159 ust.2, dookreślenia zapisów § 161 „w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa”, zastąpienia określenia „członek Rady”, określeniem „radny Rady Dzielnicy”. W opinii składającego wniosek nowe statuty wymagają doprecyzowania, należy pozostawić dawne statuty z niewielkimi zmianami.

 

Zgodnie z § 3 uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic, Rady Dzielnic: I Stare Miasto, II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim, XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta podjęły uchwały opiniujące projekty nowych Statutów.

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w pliku pdf

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2013-11-22
Data publikacji:
2013-11-22
Data aktualizacji:
2013-11-22