Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-wania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 12 listopada 2013 r. została wydana decyzja znak: WI-IX.7821.1.8.2013 uchylająca w części zaskarżoną decyzję Starosty Wielickiego, znak: BGN.6740.1.14.2012 z 11 kwietnia 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa i bu-dowa ul. Reduta w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z projektowanym układem drogowym. ETAP I od m 0+000,00 do km 0+531,33: Budowa połączenia drogowego od ul. Ks. Jancarza do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudoł Dominikański”. ETAP II od 0+531,33 do km 1+203,97 km: Odcinek od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudoł Dominikański” do ul. Powstańców, a w pozostałej części utrzymująca ją w mocy – po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez strony postępowania.

Ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń Na Realizację Inwestycji, pokój nr 17 (parter), w poniedziałek w godz. 930 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1500, tel.: (012) 39 21 923.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Informuje się, że niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-11-15
Data publikacji:
2013-11-15
Data aktualizacji:
2013-11-15