Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 20 września 2013 r. została wydana na wniosek inwestora: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastryktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, działającego przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur MPRB Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, decyzja Nr 41/L/2013 (znak: WI-VI.746.1.40.2013.MT) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej, przebudowa i budowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średniej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych na działkach nr 502/23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 5; 242/25 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 16 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie.

 

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Wojewody Małopolskiego oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 65 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 490.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-09-26
Data publikacji:
2013-09-26
Data aktualizacji:
2013-09-26