Dokument archiwalny
Z A W I A D O M I E N I E (2013-09-27)

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar użycia na cel inny niż określony w orzeczeniu o wywłaszczeniu nr L. dz. Sa. IV-58-318/54 z dnia 23.01.1955r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 230/1 o pow. 0,0666 ha obj. KW KR1P/00219498/0, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jutrzenka i ul. Medweckiego która powstała z części parceli katastralnej nr l.kat. 447/8, b. gm. kat. Czyżyny, obj. lwh 726 cd KW 2982 Czyżyny.

 

Poprzednią właścicielką parceli katastralnej nr l.kat. 447/8, b. gm. kat. Czyżyny, obj. lwh 726 cd KW 2982 Czyżyny była: Henrietta Wulkanowa.

 

Na podstawie postanowień Sądu Grodzkiego w Krakowie z dnia 16.09.1946r. Sygn. akt II. 4. Co.14/46, Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.1947r. Sygn. akt II. Cz.840/46 i Sądu Powiatowego dla miasta Krakowa w Krakowie z dnia 23.04.1958r. Sygn. akt II. Ns I.1487/58 prawo własności nieruchomości obj. lwh 726 cd KW 2982 Czyżyny nabył Herman Wohlfeiler s. Salomona i Jetli

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. / który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony orzeczeniu o wywłaszczeniu nr L. dz. Sa. IV-58-318/54 z dnia 23.01.1955r. właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o przysługującym roszczeniu do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, iż spadkobiercom poprzedniego właściciela nieruchomości przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29.

 

Przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji o wywłaszczeniu nr L. dz. Sa. IV-58-318/54 z dnia 23.01.1955r.. wydanej na podstawie art. 1, 10 i 21 dekretu z dnia 26.04.1949r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych /Dz. U. R.P. Nr 4, poz. 31 ex 1952/ na cele Budowy Miasta Nowa Huta w ramach realizacji narodowych planów gospodarczych.

 

W przypadku niezłożenia przez spadkobierców poprzednich właścicieli wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-09-26
Data publikacji:
2013-09-26
Data aktualizacji:
2013-09-26