Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego 4 lipca 2013 r. i uzupełnionego 19 lipca 2013 r. oraz 8 sierpnia 2013 r. przez inwestora: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, działającego przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur, MPRB Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej, przebudowa i budowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średniej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych na działkach nr 502/23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 5; 242/25 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb ewidencyjny nr 16 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie,

 

 

WYDAŁ

 

20 września 2013 r. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji nr 41/L/2013, znak: WI-VI.746.1.40.2013.MT.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12-39-21-490 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od godziny 900 do 1700 i od wtorku do piątku od 730 do 1530.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-09-26
Data publikacji:
2013-09-26
Data aktualizacji:
2013-09-26