Dokument archiwalny
Ogłszenie konkursu ofert w sprawie miejskich programów zdrowotnych na lata 2013-2015

 

Udzielający zamówienie:

Gmina Miejska Kraków

Plac Wszystkich Świętych 3-4

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs ofert

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie:

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;

2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;

3) Program profilaktyki wad postawy;

4) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;

5) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;

6) Profilaktyka i terapia dzieci z autyzmem;

7) Program profilaktyki próchnicy u dzieci;

8) Program profilaktyki próchnicy u dzieci niepełnosprawnych;

9) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu

15 października 2013.r, a zakończenia nie później niż w dniu 22 grudnia 2015 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi

o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411,

w godz. 8.00 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do

3 października 2013 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK w terminie do dnia 14 października 2013 r.

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9490

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY.

UWAGA:

Informuję, ze został zmieniony załącznik dotyczący opisu Programu profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci zagrożonych i dotkniętych autyzmem dziecięcym. Poniżej załączony jest właściwy opis.

Załączniki:

Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa” - opis programu

Wzór umowy pielegniarki, dostępność

Warunki uczestnictwa pielęgniarki - dostępność

Załącznik Nr 3 do warunków uczestnictwa pielęgniarki - dostępność

 

Projekt umowy MPZ 2013-2015

Formularz - alergia etap II

Formularz - miażdżyca

Formularz - próchnica

Formularz - stawy biodrowe

Formularz - próchnica dzieci niepełnosprawne

Formularz - wady postawy

Formularz - autyzm

Formularz grypa

Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” – opis programu

Program profilaktyki próchnicy u dzieci” – opis programu

Program profilaktyki próchnicy u dzieci niepełnosprawnych” – opis programu

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych autyzmem dziecięcym” – opis programu

Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej pn.: „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne” – opis programu

„Program profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych” – opis programu

„Pogram profilaktyki wad postawy” – opis programu

Alergia etap I – warunki uczestnicta

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej mieszkańców Miasta Krakowa po 65 roku życia” – opis programu

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2013-09-20
Data publikacji:
2013-09-20
Data aktualizacji:
2013-09-27