Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia informującego o podjęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.18.2013.RJ

                                                                           OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.- cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu postanowienia znak WS-04.6220.1.18.2013.RJ o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zakład zbierania, przerobu złomu, stali, żeliwa i metali kolorowych" zlokalizowany przy ulicy Igołomskiej 8 na działkach 73/7, 73/14, obr. 42 j.ew. Nowa Huta w Krakowie z wniosku: "PROFIL-CENTRUM" Sp. z o.o., Igołomska 8, 31-998 Kraków.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 05 września 2013r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2013-09-05
Data publikacji:
2013-09-05
Data aktualizacji:
2013-09-05